Kurs-Code MežZ1005

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)60

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: et cetera, 2006. 217 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Introduction in Forest Science, R.A.Yong and R.L. Giese/ Editors. John Wiley sons.- New York, Chichester, Brislane, Toronto, Singapora. 1990. 586 pp.
2. Autoru kolektīvs. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga, et cetera, 2005. 217 lpp.
3. Praktiskie darbi mežkopībā / O.Miezīte. Jelgava: LLU, 2011. 61. lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība. I daļa Meža entomoloģija, A/S LVM, 2015, 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,A/S LVM, 2017, 173 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx