Код курса MežZ1005

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ8

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Учебная литературa

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: et cetera, 2006. 217 lpp.

Дополнительная литература

1. Introduction in Forest Science, R.A.Yong and R.L. Giese/ Editors. John Wiley sons.- New York, Chichester, Brislane, Toronto, Singapora. 1990. 586 pp.
2. Autoru kolektīvs. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga, et cetera, 2005. 217 lpp.
3. Praktiskie darbi mežkopībā / O.Miezīte. Jelgava: LLU, 2011. 61. lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība. I daļa Meža entomoloģija, A/S LVM, 2015, 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,A/S LVM, 2017, 173 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx