Kursa kods MežZ1005

Kredītpunkti 1.50

Mežkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Mežkopība satur meža ekosistēmas (biocenozes un meža vides) un meža tipoloģijas mācības, kā arī mežsaimniecisko pasākumu sistēmas un tās lietošanas analīzi un informāciju, kas nodrošina meža apsaimniekotāju zināšanas izvērtēt un prognozēt vides dabisko un antropogēno faktoru ietekmes sekas nenoplicinošai un komerciālai meža apsaimniekošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti apgūst teorētisko kursu par meža tipoloģiju un tās praktisko pielietojumu, par meža izmantošanas ciršu veidiem, to likumdošanas normatīvajiem aktiem. Dabas aizsardzības prasībām, veicot dažāda veida koku cirtes. Apgūst visa koka biomasas izmantošanas koncepciju, kā arī meža atjaunošanas veidus, kā arī dabiskās atjaunošanas veicinošos faktorus. Spēj pielietot meža tipoloģijas teorētiskās zināšanas dažādu ekosistēmu raksturošanai un mežsaimniecisko pasākumu mērķtiecīgai plānošanai no to ieaudzēšanas līdz koku nociršanai. Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti izvērtēt un prognozēt vides dabisko un antropogēno faktoru ietekmes sekas nenoplicinošai un komerciālai meža apsaimniekošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža tipoloģija. Edafiskās rindas. Meža tipu trofiskuma grupas.
2 Āreņu mežu edafiskā rinda: sils, mētrājs, lāns, damaksnis, vēris, gārša.
3 Slapjaiņu mežu edafiskā rinda: grīnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša.
4 Purvaiņu mežu edafiskā rinda: purvājs, niedrājs, dumbrājs un liekņā.
5 Āreņu mežu edafiskā rinda:viršu, mētru, šaurlapju un platlapju āreņi.
6 Kūdreņu mežu edafiskā rinda: viršu, mētru, šaurlapju un platlapju kūdreņi.
7 Tipoloģijas praktiskā pielietošana. Mērķa tipi. Palīgmērķa, pieļaujamā un konflikta sastāva audzes.
8 Meža tipoloģija.2.kontroldarbs.
9 Meža izmantošanas veidi. Galvenā cirte un tās veidi.
10 Galvenās cirtes veikšanas nosacījumi. Kailciršu maksimālās cirsmu platības un platumi. Mežaudžu atjaunošanas termiņi.
11 Izlases cirtes: priekšrocības un trūkumi. Dabas aizsardzības prasības, veicot jebkuru galveno cirti.
12 Kopšanas cirtes uzdevumi. Kopšanas cirtes skuju koku audzēs.
13 Kopšanas cirtes lapkoku audzēs. Kopšanas ciršu mežsaimnieciskais vērtējums.
14 Sanitārās cirtes: uzdevumi un veidi. Rekonstruktīvās cirtes. Citas cirtes. Augošu koku atzarošana.
15 Mežkopība un meža entomoloģija un fitopatoloģija. Koka biomasas racionāla izmantošana.
16 Meža izmantošana.3.kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Studenti var iegūt automātisku vērtējumu eksāmenā, ja, semestra laikā, rakstīto pārbaudes darbu vidējā balle ne zemāka par 8.

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. A/S LVM, 2017, 219 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: et cetera, 2006. 217 lpp.

Papildliteratūra

1. Introduction in Forest Science, R.A.Yong and R.L. Giese/ Editors. John Wiley sons.- New York, Chichester, Brislane, Toronto, Singapora. 1990. 586 pp.
2. Autoru kolektīvs. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga, et cetera, 2005. 217 lpp.
3. Praktiskie darbi mežkopībā / O.Miezīte. Jelgava: LLU, 2011. 61. lpp.
4. Miezīte O. Meža aizsardzība. I daļa Meža entomoloģija, A/S LVM, 2015, 172 lpp.
5. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija,A/S LVM, 2017, 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju pilna laika programmas "Mežinženieris", obligātais kurss.