Kursa kods MašZ4014

Kredītpunkti 3

Tehniskā grafika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Olafs Vronskis

Dr. paed.

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot un attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli par tiem priekšmetiem un jēdzieniem, kuri veido kursa saturu. Apgūt grafisko metodi - pamatmetodi. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kuri ir starptautiska grafiska valoda un radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot projicēšanas metodes un pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Zina metrisku un pozicionālu uzdevumu risināšanas metodes.
Zināšanu līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu risinājuma teorētisko pamatojumu.
Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas grafisko noformēšanu. Praktiskajos uzdevumos prot izmantot palīgplaknes dažādu projekciju konstruēšanā.
Prasmju līmeni nosaka vērtējot grafisko darbu izpildījuma kvalitāti.
Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās tēlotājas ģeometrijas zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai.
Kompetences līmeni nosaka vērtējot 2 auditorijas kontroldarbus un 2 patstāvīgos darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Līniju veidošana un rediģēšana(2h).
2. Figūru veidošana un rediģēšana(2h).
3. Slāņu definēšana un lietošana(2h).
4. Tekstveida informācijas izmantošana rasējumos(2h).
5. Izmēru formatēšana un izmantošana rasējumos. Salaidumu konstruēšana(2h).
6. Kontroldarbs(2h).
7. Detaļas kompleksā rasējuma konstruēšana(2h).
8. Izometriskā skata veidošana, izmantojot komplekso rasējumu(2h).
9. Skatu konstruēšana, izmantojot objektu piesaistes izsekošanu. Izmēru attēlošanas īpatnības izometriskajā skate(2h) .
10. Kontroldarbs(2h).
11. Vienkāršu griezumu veidošana kompleksajā rasējumā (2h).
12. Izmēru attēlošana detaļu griezumos. Ceturtdaļgriezumu veidošana izometriskajā skatā(2h).
13. Kontroldarbs(2h).
14. 3D kopsalikuma detaļu veidošana(2h).
15. 3D kopsalikuma modeļa veidošana. 3D kopsalikuma rasējuma veidošana(2h).
16. Kontroldarbs(2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un teorētiski jāpamato 4 grafiskie darbi un sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi un noslēguma ieskaites darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie darbi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem. Grafisko darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
• Prasmju līmeni nosaka pēc:
grafiskajām pamatprasmēm (ISO standartu ievērošana), prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt un radošas darbības prasmi
• Kompetences līmeni nosaka pēc:
Kontroldarbu izstrādes bez palīglīdzekļiem, izmantojot tikai grafiskā darba izpildei nepieciešamos instrumentus. Patstāvīgo darbu izstrādāti bez mācībspēka palīdzības.
Zināšanu, prasmju un kompetences līmenis tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu.

Obligātā literatūra

1. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Dobelis V. Uzdevumi tehniskajā grafikā. 1. daļa. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 37 lpp.
2. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darba uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās studiju programmas „Kokapstrāde” obligātajā daļā.