Code du cours LauZ4259

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe480

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant480

Date de l'approbation du cours14.02.2017

Auteurs du cours

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

Manuels

1. Metodiskie noteikumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne [tiešsaiste]. K.Vārtukapteinis, D.Berjoza, I.Dukulis. Jelgava: LLU TF, 2016. 20 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Met_nor_bak_d_2016_0.pdf

2. Bakalaura darba tematam atbilstoša profesionālā literatūra (informācija)