Kursa kods LauZ4259

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir pirmās pakāpes akadēmisko studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu kādā no fakultātes bakalaura studijām atbilstošā inženierzinātnes virzienā. Bakalaura darbs apliecina studenta profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt inženiertehniska un zinātniska uzdevuma izpildi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zinās par mašīnu un mehānismu uzbūves, darbības, projektēšanas, izvēles un ekspluatācijas pamatprincipiem lauksaimniecības tehnikas jomā
• Pratīs izvēlēties atbilstošākās tehnikas un racionālāko tehnoloģisko risinājumus, mašīnu darbības optimālo režīmu uzturēšanu, vienkāršu mašīnu detaļu un mezglu projektēšanu lauksaimniecības tehnikas izmantošanas un apkalpošanas jomā
• Spēs novērtēt lauksaimniecības tehnikas darbības kvalitātes un tehniski - ekonomiskos rādītājus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba temata izvēle, saskaņošana, apstiprināšana un darba kalendārā plāna sagatavošana - 8h.
2 Mērķa un uzdevumu pamatojuma sagatavošana - 16h.
3 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītiskā pārskata sagatavošana - 50h.
4 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītiskā pārskata sagatavošana- 50h.
5 Tehniskā risinājuma analogu izpēte -60h.
6 Eksperimentālo pētījumu metodikas sagatavošana -40h.
7 Eksperimentālo pētījumu metodikas sagatavošana -40h.
8 Eksperimentālo pētījumu veikšana -40h.
9 Eksperimentālo pētījumu materiālu apkopošana un analīze-60h.
10 Bakalaura darba apraksta daļas melnraksta sagatavošana -60h.
11 Demonstrējamo uzskates līdzekļu sagatavošana -40h.
12 Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana-16h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās bakalaura darba izstrādei, izmantojot literatūru un konsultējoties ar bakalaura darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbu vērtē Valsts eksāmenu komisija.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie noteikumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne [tiešsaiste]. K.Vārtukapteinis, D.Berjoza, I.Dukulis. Jelgava: LLU TF, 2016. 20 lpp. [Skatīts 08_03_2017.]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Met_nor_bak_d_2016_0.pdf

Piezīmes

Obl.: TF bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne".