Kursa kods LauZ4259

Kredītpunkti 18

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā486

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits486

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darba mērķis - apliecināt studenta profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt inženiertehniska un zinātniska uzdevuma izpildi. Bakalaura darbs ir pirmās pakāpes akadēmisko studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu kādā no fakultātes bakalaura studijām atbilstošā inženierzinātnes virzienā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mašīnu un mehānismu uzbūves, darbības, projektēšanas, izvēles un ekspluatācijas pamatprincipiem lauksaimniecības tehnikas vai autotransporta jomā.
Prasmes izvēlēties atbilstošāko tehniku un racionālākos tehnoloģiskos risinājumus, mašīnu darbības optimālo režīmu uzturēšanu, projektēt vienkāršu mašīnu detaļas un mezglus lauksaimniecības tehnikas vai autotransporta izmantošanas un apkalpošanas jomā.
Kompetences novērtēt lauksaimniecības tehnikas vai autotransporta darbības kvalitātes un tehniski - ekonomiskos rādītājus.

Vērtē Valsts eksāmenu komisija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba temata izvēle, saskaņošana, apstiprināšana un darba kalendārā plāna sagatavošana - 8h.
2. Mērķa un uzdevumu pamatojuma sagatavošana - 16h.
3. Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītiskā pārskata sagatavošana - 50h.
4. Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītiskā pārskata sagatavošana - 50h.
5. Tehniskā risinājuma analogu izpēte - 60h.
6. Eksperimentālo pētījumu metodikas sagatavošana - 40h.
7. Eksperimentālo pētījumu metodikas sagatavošana - 40h.
8. Eksperimentālo pētījumu veikšana - 40h.
9. Eksperimentālo pētījumu materiālu apkopošana un analīze - 60h.
10. Bakalaura darba apraksta daļas melnraksta sagatavošana - 60h.
11. Demonstrējamo uzskates līdzekļu sagatavošana - 40h.

12. Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana - 16h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās bakalaura darba izstrādei, izmantojot literatūru un konsultējoties ar bakalaura darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbu vērtē Valsts eksāmenu komisija.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie noteikumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne [tiešsaiste]. K.Vārtukapteinis, D.Berjoza, I.Dukulis. Jelgava: LLU TF, 2022. 20 lpp. Pieejams: https://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Inzzin_bak_darba_metod_nor_2022.pdf

2. Bakalaura darba tematam atbilstoša profesionālā literatūra (informācija)

Piezīmes

Obl.: akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecības inženierzinātne".