Kurs-Code LauZ4259

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Metodiskie noteikumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne [tiešsaiste]. K.Vārtukapteinis, D.Berjoza, I.Dukulis. Jelgava: LLU TF, 2016. 20 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Met_nor_bak_d_2016_0.pdf

2. Bakalaura darba tematam atbilstoša profesionālā literatūra (informācija)