Код курса LauZ4259

Кредитные пункты 12

Общее количество часов480

Количество часов самостоятельной работы студента480

Дата утвеждения курса14.02.2017

Разработчики курса

author

Jānis Palabinskis

author

Kaspars Vārtukapteinis

Учебная литературa

1. Metodiskie noteikumi bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai akadēmiskajā bakalaura studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne [tiešsaiste]. K.Vārtukapteinis, D.Berjoza, I.Dukulis. Jelgava: LLU TF, 2016. 20 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/Met_nor_bak_d_2016_0.pdf

2. Bakalaura darba tematam atbilstoša profesionālā literatūra (informācija)