Kursa kods LauZ4258

Kredītpunkti 4.50

Lauksaimniecības mašīnas I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ2038, Agronomijas pamati I

LauZ4066, Hidraulika un hidropiedziņa I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt zināšanas par divām lauksaimniecības mašīnu grupām - augsnes apstrādes un sadalītājmašīnām: mašīnu darba vide un darba objekts: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli; laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas; augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana; mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par augsnes apstrādes un sadalītājmašīnām kā sarežģīta procesa realizācijas instrumenta pielietojumu, orientēties augsnes apstrādes un sadalītājmašīnu piedāvājumā, tehnoloģijās un pielietojamās mašīnās un iekārtās. Zināšanas tiek vērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
Prasmes novērtēt ar augsnes apstrādes un sadalītājmašīnām veicamos darbus, izvēlēties pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus. Prasmes tiek vērtētas laboratorijas darbos un to aizstāvēšanā, kā arī kontroldarbos.
Kompetences pārzināt augsnes apstrādes un sadalītājmašīnu jautājumus, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku. Kompetences tiek vērtētas laboratorijas darbos, to aizstāvēšanā un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Arkli – 4h. Kontroldarbs. Arkli un augsnes aršana.
2. Rugaines kultivatori – 3h.
3. Vienlaidus kultivatori – 4h. Kontroldarbs. Kultivatori un to pielietojums.
4. Augsnes frēzes – 3h.
5. Rindstarpu kultivatori 4h. Kontroldarbs. Rindstarpu apstrāde un augsnes blīvēšana.
6. Ecēšas, veltņi, frēzes – 3h.
7. Kombinētie augsnes apstrādes agregāti – 3h.
8. Organisko mēslu izkliedētāji – 3h.
9. Minerālmēslu izkliedētāji – 4h. Kontroldarbs. Mēslošanas mašīnas.
10. Graudaugu sējmašīnas – 3h.
11. Viensēklas sējmašīnas – 4h. Kontroldarbs Sējmašīnas un stādāmās mašīnas.
12. Stādītājmašīnas - 3h.
13. Augu ķīmiskās aizsardzības mašīna 3h.

14. Aerosolu ģeneratori - 4h. Kontroldarbs. Augu ķīmiskās aizsardzības mašīnas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaite ir atkarīga no studiju kursa kontroldarbu sekmīga vērtējuma. Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Kažotnieks J. Arkli. Rīga: [b.i.], 2006. 27 lpp.
2. Pinnis U. Kultivatori un dziļirdinātāji. Ulbroka: Alfa Lukss, 2006. 56 lpp.
3. Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnoloģijas / K.Tamm, R.Vettik, P.Viil, T.Võsa, J.Kažotnieks. - [B.v.]: Biedrība Zemnieku saeima, 2017 - 31 lpp. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2016/01/Greenagri_Organiska_meslojuma_izkliedesanas_tehnologijas-1.pdf

4. Pinnis U. Minerālmēslu izkliedētāji. Ulbroka: Madonas Poligrāfists, 2003. 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Kažotnieks J. Arkli un aršana. Ozolnieki: LLKC, 1998. 32 lpp.
2. Kažotnieks J. Smidzinātāji. Rīgas, 2006. 32 lpp.
3. Kažotnieks J. Sējmašīnas. LLKC, Ozolnieki, 2006. 26 lpp.

4. Palabinskis J. Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava, 2004. 64 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Landtechnik-Agricultural Engineering, Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu
2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops
3. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams:http://www.saimnieks.lv

4. Mans lauksaimniecības tehnikas parks. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 65 lpp. (Aršanas smalkumi, kā izvēlēties smidzinātāju, smidzinātāja regulēšana, minerālmēslu izkliedētāja izvēle, kā samazināt degvielas patēriņu lauksaimniecības darbos).

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"