Код курса LauZ4198

Кредитные пункты 12

Общее количество часов480

Количество часов самостоятельной работы студента480

Дата утвеждения курса30.10.2012

Разработчики курса

author

Daina Kairiša

author

Dzidra Kreišmane

author

Dace Siliņa

Учебная литературa

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

2. Zinātniskie žurnāli un konferenču rakstu krājumi konkrētā nozarē.

Дополнительная литература

1. LLU zinātniskais žurnāls Rural Sustainability Research (izdod ne retāk kā divas reizes gadā).
2. LF zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumi: Līdzsvarota lauksaimbniecība (no 2014.gada, izdod reizi gadā).

3. LF zinātniski prakstiskā semināra rakstu krājums: Ražas svētki "Vecauce" (izdod reizi gadā).

Периодика и другие источники информации

1. Nozares žurnāli