Kursa kods LauZ4198

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studenti apliecina prasmi strādāt ar bakalaura darba izstrādes laikā sagatavoto datu bāzi, veikt iegūto datu analīzi un iegūto rezultātu interpretāciju, izstrādāt konkrētus, no veiktā darba rezultātiem izrietošus secinājumus. Rāda prasmi bakalaura darba publiskā aizstāvēšanā un teorētisko zināšana pielietojumā konkrētas problēmas risināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst:
- Zināšanas par bakalaura darba izstrādāšanas nosacījumiem, padziļinātas teorētiskās zināšanas par pētāmo jautājumu, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
- Prasmes apkopot un analizēt pētījumu rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai;

- Studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu lauksaimniecības nozarē, analizēt pētījumu rezultātus un izstrādāt ieteikumus praktiskai ražošanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, atbilstoši noformēts un savlaicīgi iesniegts bakalaura darbs, aizstāvēts Valsts pārbaudījumu komisijā un novērtēts ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

2. Zinātniskie žurnāli un konferenču rakstu krājumi konkrētā nozarē.

Papildliteratūra

1. LLU zinātniskais žurnāls Rural Sustainability Research (izdod ne retāk kā divas reizes gadā).
2. LF zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumi: Līdzsvarota lauksaimbniecība (no 2014.gada, izdod reizi gadā).

3. LF zinātniski prakstiskā semināra rakstu krājums: Ražas svētki "Vecauce" (izdod reizi gadā).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozares žurnāli

Piezīmes

Bakalaura darbs ir obligāts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" pilna un nepilna laika studentiem.