Код курса LauZ3155

Кредитные пункты 9

Общее количество часов243

Kоличество часов лекций48

Kоличество часов семинаров и практических занятий48

Количество часов самостоятельной работы студента147

Дата утвеждения курса12.02.2019

Разработчики курса

author

Daina Kairiša

author

Elita Aplociņa

author

Dace Bārzdiņa

Учебная литературa

1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp. Pieejama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/elektroniski-pieejama-rokasgramata-aitu-audzetajiem
2. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
3. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. (2015.) Kazkopības rokasgrāmata.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/kazkopiba_gramata.pdf

Дополнительная литература

1. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. e-resurss http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. LLKC. 2004. 363 lpp.
3. Latvietis J. Lopbarība. Jelgava. 2013. 308 lpp.
4. Ciltsdarba programmas aitu un kazu šķirnēm Latvijā. http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7

Периодика и другие источники информации

1. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 – 5164
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
4. Latvijas Lopkopis. LLKC, Ozolnieki, Apgāds.
5. Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter.