Kursa kods LauZ3155

Kredītpunkti 9

Mazie atgremotājdzīvnieki

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author lekt.

Elita Aplociņa

Mg. agr.

author pasn.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve dos iespēju orientēties kazkopības un aitkopības nozaru situācijā Latvijā un citviet Eiropā, pavērs iespējas izprast kazu un aitu ēdināšanas un turēšanas īpatnības, kas pamatotas ar daudzveidīgās produkcijas ieguvi. Palīdzēs izprast ganāmpulkos veicamā ciltsdarba nozīmi ienākumu palielināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studenti:
• gūst pamatzināšanas par mazo atgremotājdzīvnieku (kazu un aitu) bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem – 1 kontroldarbs par kazkopības jautājumiem; 2 kontroldarbi par aitkopības jautājumiem;
• prot novērtēt un izvēlēties konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus – praktiskie un patstāvīgie darbi;
• ir kompetenti novērtēt kazu un aitu šķirņu piemērotību izvēlētajam ražošanas virzienam, pielietoto turēšanas tehnoloģiju atbilstību, konsultēt dzīvnieku turētājus kazu un aitu turēšanas un ēdināšanas jautājumos, kā arī veikt ciltsdarbu konkrētās sugas dzīvnieku ganāmpulkos – praktiskie un patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kazkopības saimnieciskā nozīme. Kazkopības produkcijas veidi. Kazu identifikācija, dokumentācija (6 h).
2 Mājas kazu izcelšanās un attīstības vēsture. Kazu šķirnes. Kazu ganāmpulku struktūra (6 h).
3 Kazu eksterjers. Izlase un atlase. Atražošanas plānošana (6 h).
1. kontroldarbs. Latvijā audzēto kazu šķirņu raksturojums.
4 Kazu audzēšanas paņēmieni (6 h).
5 Kazu turēšana un kopšana. Kazu mītnes (6 h).
6 Kazu aplecināšana un atnešanās (6 h).
2. kontroldarbs. Kazu eksterjera lineārā vērtēšana.
7 Kazu un kazlēnu ēdināšana. Barības vielu vajadzības aprēķināšana, barības devu sastādīšana un analīze (6 h).
8 Kazu piens un piena produkti. Piena pārraudzība. Piena kvalitātes analīze (6 h).
9 Aitkopības tautsaimnieciskā nozīme. Aitu ganāmpulku reģistrs, tā uzturēšana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana (4 h.).
10 Aitu bioloģiskās īpatnības. Aitu šķirnes, to iedalījums un izmantošana (4 h).
11 Vilnas histoloģiskā un morfoloģiskā uzbūve (2 h).
12 Ciltsdarbs aitkopībā (8 h).
3. kontroldarbs. Latvijā audzēto aitu šķirņu raksturojums un izplatība.
13 Aitkopības tehnoloģija. Ganāmpulka veidošana un tā struktūra. Dažādu aitu grupu formēšanas īpatnības (6 h).
14 Aitu ēdināšanas un turēšanas tehnoloģija. Jēru piebarošana. Citu valstu pieredze jēru izaudzēšanā līdz atšķiršanai (8 h).
15 Aitu ganāmpulka apgrozības plāna sastādīšana (8 h).
16 Aitkopības produkcijas ieguves un realizācijas plānošana (8 h).
4. kontroldarbs. Dažāda vecuma un dzimuma aitu vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs lekciju un praktisko darbu apmeklējums. Sekmīgi izpildīti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi, prezentācijas un kontroldarbi, nokārtots gala eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko nodarbību laikā studenti saņem individuālus uzdevumus, kurus ir jāizpilda un jāaizstāv. Par kazkopības jautājumiem ir 2 patstāvīgie darbi, ko nepieciešams prezentēt, un 1 patstāvīgais darbs, ko nepieciešams izpildīt. Aitkopības nozares lekciju materiāla apguvei plānoti 2 patstāvīgie darbi, kas tiek prezentēti publiski nodarbību laikā. Studenti individuāli veic praktiskos darbus. E-studiju vidē izpilda un iesniedz katram studentam paredzētos individuālos mājas darbus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa Kazkopības sadaļā paredzētas 2 patstāvīgo darbu prezentācijas (40%) un ieskaites tests (60%), kas sastāda starpvērtējumu kazkopības sadaļā. Studiju kursa Aitkopības daļas lekciju apguves laikā individuāli sagatavotās prezentācijas tiek aizstāvētas publiski. Vērtēšanas procesā piedalās arī studenti. Prezentācijas vērtējums veidojās no 3 daļām, vērtējums par saturu, noformējumu un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem. Eksāmena vērtējums Aitkopības daļā veidojās no lekciju materiāla (teorētiskā daļa) apguves vērtējuma (50%), un praktisko darbu apguves vērtējuma (50%). Studiju kursa apguves gala vērtējumu veido abu daļu Kazkopības un Aitkopības vidējais vērtējums ballēs. Akumulējošo eksāmena vērtējumu students var saņemt, ja atsevišķie pārbaudes darbi nav nokārtoti zemāk par 7 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. SILF Viļānu tipogrāfija "Renovata", 2006. 96 lpp. Pieejama: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/elektroniski-pieejama-rokasgramata-aitu-audzetajiem
2. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. LLU. Rīga: Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 303 lpp.
3. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi, 2007. 99 lpp.
4. Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piliena K. (2015.) Kazkopības rokasgrāmata.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/kazkopiba_gramata.pdf

Papildliteratūra

1. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. e-resurss http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. LLKC. 2004. 363 lpp.
3. Latvietis J. Lopbarība. Jelgava. 2013. 308 lpp.
4. Ciltsdarba programmas aitu un kazu šķirnēm Latvijā. http://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407 – 5164
2. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598
3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.
4. Latvijas Lopkopis. LLKC, Ozolnieki, Apgāds.
5. Schafzucht. Das Magazin fur Schafe-und Ziegehalter.

Piezīmes

Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas "Ciltslietu zootehniķis" ieguvei pilna un nepilna laika studijās.