Kurs-Code LauZ2052

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)12.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aiga Nolberga-Trūpa

Ersetzte Kurs

LauZB018 [GLAUB018]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 364.lpp.
3. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61 lpp.
4. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp.
5. Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, saimniekošana)/ J.Priekuļa redakcijā. Jelgava. LLU. 2012. 240. lpp.
6. Piena lopkopība. Rokasgrāmata (4. nodaļa). Prof. A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda. 2001.191 lpp.
7. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp.
8. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga. Zvaigzne, 1987. 211 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava. Proventus Farms Pluss. 2007. 289.lpp.
5. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU. 2000. 47.lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Saimnieks. Rīga: TEE Bio, ISSN 1691-1598 2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, ISSN 1407-5164. 3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds. 4. Praktiskais Latvietis. Rīga: Latvijas Mediji. ISSN 14073358.