Код курса LauZ2052

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса12.02.2019

Разработчик курса

author

Aiga Nolberga-Trūpa

Предыдущая версия курса

LauZB018 [GLAUB018]

Учебная литературa

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 364.lpp.
3. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61 lpp.
4. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp.
5. Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, saimniekošana)/ J.Priekuļa redakcijā. Jelgava. LLU. 2012. 240. lpp.
6. Piena lopkopība. Rokasgrāmata (4. nodaļa). Prof. A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda. 2001.191 lpp.
7. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp.
8. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga. Zvaigzne, 1987. 211 lpp.

Дополнительная литература

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava. Proventus Farms Pluss. 2007. 289.lpp.
5. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU. 2000. 47.lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Saimnieks. Rīga: TEE Bio, ISSN 1691-1598 2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, ISSN 1407-5164. 3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds. 4. Praktiskais Latvietis. Rīga: Latvijas Mediji. ISSN 14073358.