Kursa kods LauZ2052

Kredītpunkti 4.50

Barības līdzekļi

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZB018 [GLAUB018] Barības līdzekļi

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar dzīvnieku ēdināšanā lietotiem barības līdzekļiem un to pārstrādes blakusproduktiem, to ķīmisko sastāvu - ūdens, sausnas, kopproteīna, ogļhidrātu, koptauku, minerālvielu u.c. bioloģiski aktīvu barības vielu bioķīmisko un fizioloģisko nozīmi dzīvnieku uzturē kā arī barības sastāvdaļu un piedevu vajadzību dažādu sugu un fizioloģisko grupu dzīvnieku ēdināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par barības līdzekļu ķīmisko sastāvu – ūdens, sausnas, proteīna, ogļhidrātu, koptauku, minerālvielu un vitamīnu bioloģisko funkciju būtību un to nozīmi dzīvnieka organisma vielu maiņā un piemērotāko barības līdzekļu un barības piedevu ēdināšanas normās paredzēto prasību nodrošināšanu. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Studenti iegūst prasmes orientēties galveno barības vielu normēšanas principos dažādu sugu un grupu dzīvniekiem, izvēlēties piemērotākos barības līdzekļus un barības piedevas ēdināšanas normās paredzēto prasību apmierināšanai. Praktisko darbu un laboratorijas darbu sekmīga izpilde un aizstāvēšana. Studenti ir kompetenti jautājumos, kas attiecas uz dažādu sugu un grupu dzīvniekiem piemērotākajiem barības līdzekļiem un piedevām, ņemot vērā ēdināšanas normas. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Barības līdzekļu ķīmiskais sastāvs. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
2. Ūdens vajadzība un nodrošinājums dažādu sugu dzīvniekiem. Lekcija 1h, praktiskais darbs 2h, labor.darbs 1h.
3. Barības sausna, tās nozīme dzīvnieku un putnu ēdināšanas normēšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 2h, labor.darbs 1h.
4. Proteīna nozīme dzīvnieku uzturā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
5. Ogļhidrātu iedalījums un nozīme dzīvnieku uzturā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
6. Lipīdu veidi un nozīme dzīvnieku uzturā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
7. Minerālvielas, to iedalījums un nozīme dzīvnieku uzturā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
8. Vitamīni, to iedalījums un nozīme dzīvnieku uzturā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
1. kontroldarbs par barības vielām.
9. Barības līdzekļi un to raksturojums. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
10. Tilpumainā (rupjā) lopbarība, tās raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
11. Tilpumainā (sulīgā) lopbarība, tās raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
12. Lopbarības saknes un bumbuļaugi, to raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
13. Lopbarības graudi, to raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
14. Pārtikas rūpniecības blakusprodukti, to raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
15. Dzīvnieku valsts izcelsmes barības līdzekļi, to raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
16. Barības piedevas, to raksturojums un nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lekcija 1h, praktiskais darbs 1h, labor.darbs 1h.
2. kontroldarbs par barības līdzekļiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai studenti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu - eksāmenu studentiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, kontroldarbi par noteiktām tēmām, praktiskie darbi un laboratorijas darbi atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katra praktiskā un laboratorijas darba laikā izglītojamie saņem individuālus uzdevumus, kurus nepieciešams izstrādāt un aizstāvēt.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs vērtējums kontroldarbā un eksāmenā. Eksāmenu studenti kārto, ja kontroldarbi ir novērtēti ar vismaz 4 ballēm. Izstrādātos praktiskos un laboratorijas darbus novērtē atbilstoši uzdevumā noteiktajai vērtēšanas kārtībai.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 364.lpp.
3. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61 lpp.
4. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp.
5. Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, saimniekošana)/ J.Priekuļa redakcijā. Jelgava. LLU. 2012. 240. lpp.
6. Piena lopkopība. Rokasgrāmata (4. nodaļa). Prof. A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda. 2001.191 lpp.
7. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98 lpp.
8. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga. Zvaigzne, 1987. 211 lpp.

Papildliteratūra

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
3. Minerālvielas liellopiem. Elektroniski pieejams:http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_internetam_new_pdf
4. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava. Proventus Farms Pluss. 2007. 289.lpp.
5. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU. 2000. 47.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks. Rīga: TEE Bio, ISSN 1691-1598 2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, ISSN 1407-5164. 3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds. 4. Praktiskais Latvietis. Rīga: Latvijas Mediji. ISSN 14073358.

Piezīmes

Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.