Code du cours LauZ2047

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours27.11.2019

Auteur du cours

author

Dzidra Kreišmane

Connaissances de base

Ekon2130,

LauZ2046,

LauZ3175,

Manuels

1. Boruks A. (2003). Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU, 717 lpp.

2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību?: (2003). Sast. T. Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 238 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Fontēns P. (2007). 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība? ES iestāžu ceļvedis (2007). Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 50. lpp.

3. Šūmans R. (2000). Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kopējā lauksaimniecības politika. Tiešsaiste: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/kopeja-lauksaimniecibas-politika?nid=530#jump
2. Lauksaimniecība un lauku attīstība. Tiešsaiste: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
3. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba