Код курса LauZ2047

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса27.11.2019

Разработчик курса

author

Dzidra Kreišmane

Предварительные знания

Ekon2130,

LauZ2046,

LauZ3175,

Учебная литературa

1. Boruks A. (2003). Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU, 717 lpp.

2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību?: (2003). Sast. T. Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 238 lpp.

Дополнительная литература

1. Fontēns P. (2007). 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība? ES iestāžu ceļvedis (2007). Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 50. lpp.

3. Šūmans R. (2000). Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Kopējā lauksaimniecības politika. Tiešsaiste: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/kopeja-lauksaimniecibas-politika?nid=530#jump
2. Lauksaimniecība un lauku attīstība. Tiešsaiste: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
3. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba