Kursa kods LauZ2047

Kredītpunkti 2

Agrārpolitika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Ieva Līcīte

Mg. sc.ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

LauZ3175, Agroekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Agrārās reformas un lauksaimniecības politikas veidošanās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Globalizācijas process un klimata izmaiņas, tā ietekme uz lauksaimniecības sektoru. Eiropas Savienības un pasaules agrāro politiku ietekme uz Latvijas lauksaimniecības politiku. Politiku veidotājas un īstenotājas institūcijas Latvijā un ES, lauksaimnieku organizāciju līdzdalība. ES Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanās, tās mērķi, pamatprincipi un metodes. Latvijas dalība ES vienotajā tirgū, priekšrocības un trūkumi. Lauksaimniecības un lauku attīstības stratēģiskās plānošanas process un īstenošanas mehānisms. Ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas aspekti. ES un valsts atbalsta politika lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības politikas veidošanos, to ietekmējošiem faktoriem, vietu citu politiku spektrā.
Prasmes noteikt lauksaimniecības politikas ietekmējošos faktorus, analizēt politikas veidošanās gaitu un ietekmi uz ražošanu. Kompetenti ar lauksaimnieku organizāciju vai institūciju starpniecību piedalīties politikas veidošanas procesā.
1. Pārzina lauksaimniecības politikas attīstības vēsturi un agrāro reformu sekas un nozīmi Latvijā – elektroniski izpildīts tests
2. Pārzina globālos un lokālos lauksaimniecības politiku ietekmējošos faktorus, izprot lauksaimniecības politikas vietu un nozīmi saistīto politisko procesu kontekstā – 1. kontroldarbs
3. Pārzina lauksaimniecības un lauku attīstības plānošanu ES un Latvijā, izprot lauksaimniecības politikas veidošanas kopsakarības un orientējas politikas veidošanā iesaistīto institūciju un organizāciju kopumā – 2. kontroldarbs
4. Spēj analizēt klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ieviešanas iespējas lauku saimniecībās– praktiskais darbs, prezentācija seminārā

5. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par politisko faktoru ietekmi uz ilgtspējīgu lauksaimniecības produkcijas ražošanu – prezentācija seminārā

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 h)
1. Agrārās reformas, to īstenošanas veidi un ietekme uz lauku attīstību Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. 1 h
2. Lauksaimniecības politikas veidošanās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. 1 h
3. Globālie procesi un to ietekme uz lauksaimniecības attīstību.2 h
4. Lauksaimniecības politikas vieta un nozīme citu politisko procesu kontekstā. 2 h
5. Klimata un lauksaimniecības politikas attīstības mijiedarbība, klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi lauksaimniecībā. 2 h
6. ES un Latvijas politikas veidošanas procesi, lēmumu pieņemšana, sabiedrības iesaistes iespējas. 2 h
7. ES vienotais tirgus, lauksaimnieku iespējas tajā un ietekme uz lauksaimniecības attīstību. 2 h
8. ES Kopējās lauksaimniecības politikas izveide, mērķi un attīstība. 2 h
9. Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības plānošana ES Kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā. 2 h

Semināri un praktiskais darbs (16 h)
10. Politisko faktoru ietekmes uz ilgtspējīgu lauksaimniecības produkcijas ražošanu izvērtējums. 4h
11. Klimata pārmaiņu politikas ietekmes izvērtējums un klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ieviešanas iespēju analīze dažādās lauksaimniecības apakšnozarēs. 4 h
12. ES un Latvijas lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas un to loma izvēlētās lauksaimniecības apakšnozares attīstībā. 4 h

13. Lauksaimniecības nozaru politikas veidošanas analīze. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
• divi kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• divi praktiskie uzdevumi par studiju kursā apgūtajām tēmām;
• referāts un prezentācija studentu grupā.

Kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un referātam jābūt ieskaitītiem vērtējuma saņemšanai. Pēc vēlēšanās studenti var kārtot ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācijas par politisko lēmumu ietekmi uz lauksaimniecības produkcijas ražošanu un klimata pārmaiņu samazināšanas iespējām lauku saimniecībās.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.

Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Boruks A. (2003). Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU, 717 lpp.
2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? (2003). Sast. T. Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 238 lpp.

3. Treisijs M. (1996). Lauksaimniecība un pārtika tirgus ekonomikā. Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts. 406 lpp

Papildliteratūra

1. Materiāli Latvijas Agrārās reformas vēsturei (2020). Turaidas muzejrezervāts, Rīga, SIA “DUE”, -399 lpp.
2. Fontēns P. (2007). 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 62 lpp.
3. Kā darbojas Eiropas Savienība? ES iestāžu ceļvedis (2007). Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 50 lpp.

4. Šūmans R. (2000). Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

11. Kopējā lauksaimniecības politika. [Tiešsaiste][skatīts 30.04.2021] Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/kopeja-lauksaimniecibas-politika?nid=530#jump
2. Lauksaimniecība un lauku attīstība. [Tiešsaiste][skatīts 30.04.2021] Pieejams: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
3. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna laika studentiem 4. semestrī, nepilna laika studentiem 3. semestrī.