Kursa kods LauZ2047

Kredītpunkti 2

Agrārpolitika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums27.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

LauZ3175, Agroekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Agrārās reformas un lauksaimniecības politikas veidošanās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Globalizācijas process un klimata izmaiņas, tā ietekme uz lauksaimniecības sektoru. Eiropas Savienības un pasaules agrāro politiku ietekme uz Latvijas lauksaimniecības politiku. Politiku veidotājas un īstenotājas institūcijas Latvijā un ES, lauksaimnieku organizāciju līdzdalība. ES Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanās, tās mērķi, pamatprincipi un metodes. Latvijas dalība ES vienotajā tirgū, priekšrocības un trūkumi. Lauksaimniecības un lauku attīstības programma un tās īstenošanas mehānisms. Ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas aspekti. ES un valsts atbalsta politika lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības politikas veidošanos, to ietekmējošiem faktoriem, vietu citu politiku spektrā.
Prasmes noteikt lauksaimniecības politikas ietekmējošos faktorus, analizēt politikas veidošanās gaitu un ietekmi uz ražošanu. Kompetenti ar lauksaimnieku organizāciju vai institūciju starpniecību piedalīties politikas veidošanas procesā.
1. Pārzina lauksaimniecības politikas attīstības vēsturi un agrāro reformu sekas un nozīmi Latvijā – elektroniski izpildīts tests
2. Pārzina globālos un lokālos politiku ietekmējošos faktorus, lauksaimniecības un lauku attīstības plānošanu ES un Latvijā – 1. kontroldarbs
3. Pārzina lauksaimniecības un lauku attīstības programmas sagatavošanas un īstenošanas principus, iesaistītās institūcijas – 2. kontroldarbs
4. Spēj analizēt klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu ieviešanas iespējas uzņēmumos – praktiskais darbs

5. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par politisko faktoru ietekmi uz ilgtspējīgu lauksaimniecības produkcijas ražošanu – prezentācija seminārā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības politikas veidošanās Latvijas valsts pastāvēšanas laikā.
2. Agrārās reformas, to īstenošanas veidi un ietekme uz lauku attīstību Latvijas valsts pastāvēšanas laikā.
3. Globalizācijas process un tā ietekme uz lauksaimniecības sektoru.
4. Atbildīgas klimata politikas ieviešana Latvijā saistībā ar lauksaimniecību.
5. Lauksaimniecības un lauku attīstības plānošanas periodi Eiropas Savienībā un dalībvalstīs.
1. kontroldarbs: globālie un lokālie politiku ietekmējošie faktori, lauksaimniecības un lauku attīstības plānošana ES un Latvijā

6. Lauksaimniecības pārvaldes struktūra ES un Latvijā.
7. Lauksaimnieku biedrības Latvijā, to līdzdalība politikas veidošanā.
8. Lauksaimniecības un lauku attīstības programmas sagatavošana un īstenošana Latvijā.
9. Politiskie lēmumi un to ietekme uz ilgtspējīgu lauksaimniecības un lauku attīstību.
2. kontroldarbs: lauksaimniecības un lauku attīstības programmas sagatavošanas un īstenošanas principi, iesaistītās institūcijas

10. Labības un eļļas augu koptirgus politika ES un Latvijā.
11. Piena un piena produktu ražošanas politika ES un Latvijā.
12. Liellopu un teļa gaļas nozares politika ES un Latvijā.
Seminārs: politisko lēmumu ietekme uz lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarēm

13. Cūku, aitu, kazu un putnu gaļas un olu ražošanas politika ES un Latvijā.
14. Netradicionālo lauksaimniecības produktu un kartupeļu ražošanas politika ES un Latvijā.
15. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības politika ES un Latvijā.
16. Augļu un dārzeņu ražošanas attīstības politika ES un Latvijā.

Seminārs: politisko lēmumu ietekme uz lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarēm

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
• divi kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskais uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām;
• referāts un prezentācija studentu grupā.


Kontroldarbiem, praktiskajam darbam un referātam jābūt ieskaitītiem vērtējuma saņemšanai. Pēc vēlēšanās studenti var kārtot ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par politisko lēmumu ietekmi uz lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.

Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1. Boruks A. (2003). Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU, 717 lpp.

2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību?: (2003). Sast. T. Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 238 lpp.

Papildliteratūra

1. Fontēns P. (2007). 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība? ES iestāžu ceļvedis (2007). Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 50. lpp.

3. Šūmans R. (2000). Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kopējā lauksaimniecības politika. Tiešsaiste: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/kopeja-lauksaimniecibas-politika?nid=530#jump
2. Lauksaimniecība un lauku attīstība. Tiešsaiste: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
3. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna laika studentiem 4. semestrī, nepilna laika studentiem 3. semestrī