Kurs-Code LauZ2047

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)27.11.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dzidra Kreišmane

Vorkenntnisse

Ekon2130,

LauZ2046,

LauZ3175,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Boruks A. (2003). Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava, LLU, 717 lpp.

2. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību?: (2003). Sast. T. Volkova. Apgāds „Rasa ABC”, 238 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Fontēns P. (2007). 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 62. lpp.
2. Kā darbojas Eiropas Savienība? ES iestāžu ceļvedis (2007). Luksemburga, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 50. lpp.

3. Šūmans R. (2000). Eiropai. Rīga, Zvaigzne ABC, 121 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kopējā lauksaimniecības politika. Tiešsaiste: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/kopeja-lauksaimniecibas-politika?nid=530#jump
2. Lauksaimniecība un lauku attīstība. Tiešsaiste: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
3. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
4. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004. ISSN 1691-1598

5. Profesionālā dārzkopība. APP “Dārzkopības institūts”, pieejams tiešsaistē: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba