Kurs-Code LauZ2046

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge18

Arbeit im Labor (Stundenzahl)14

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)20.04.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zinta Gaile

author

Ingrīda Augšpole

author

Ilze Vircava

author

Dace Siliņa

author

Aldis Kārkliņš

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augkopība (2004). A. Ružas red. Ruža A., Adamovičs A., Bankina B., Bērziņš A. u.c. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M., Lepse L. u.c. (2007). Dārzeņkopība. Lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija. 284 lpp.
3. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
4. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. (1991). Lopkopība. Rīga: Zvaigzne. 366 lpp.
5. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. (2019). Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.
6. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2001). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC. 247 lpp.
7. Latvija: zeme, daba, tauta, valsts: otrais laidiens (2018). O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. red.). Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 752 lpp.
8. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana (2012). Priekuļa J. red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
9. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. (2013). Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU. 184 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Āboltiņš O. (2010). No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 127 lpp.
2. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
4. Lauksaimniecības gada ziņojums. Rīga: LR Zemkopības ministrija. (Lauksaimniecības gada ziņojumi par iepriekšējiem 3 gadiem) [tiešsaiste]: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
5. Miške I., Brutāne D., Žola I. (2007). Bioloģiskās augkopības pamati. Rīga: Nordic. 201 lpp.
6. Plēsums J., Osītis U., Runce A. u.c. (2005). Gaļas liellopi un liellopu gaļas audzēšana Latvijas apstākļos. Jelgava. 118 lpp.

7. Klāsēns V., Šteinberga V. (1987). Mikrobioloģija. Rīga: Zvaigzne. 190 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Agro Tops
2. Saimnieks LV
3. Latvijas Lopkopis

4. Dārzs un Drava u.c.