Код курса LauZ2046

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий18

æоличество лабораторных работ14

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса20.04.2021

Разработчики курса

author

Zinta Gaile

author

Ingrīda Augšpole

author

Ilze Vircava

author

Dace Siliņa

author

Aldis Kārkliņš

Учебная литературa

1. Augkopība (2004). A. Ružas red. Ruža A., Adamovičs A., Bankina B., Bērziņš A. u.c. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M., Lepse L. u.c. (2007). Dārzeņkopība. Lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija. 284 lpp.
3. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
4. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. (1991). Lopkopība. Rīga: Zvaigzne. 366 lpp.
5. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. (2019). Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.
6. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2001). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC. 247 lpp.
7. Latvija: zeme, daba, tauta, valsts: otrais laidiens (2018). O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. red.). Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 752 lpp.
8. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana (2012). Priekuļa J. red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
9. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. (2013). Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU. 184 lpp.

Дополнительная литература

1. Āboltiņš O. (2010). No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 127 lpp.
2. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
4. Lauksaimniecības gada ziņojums. Rīga: LR Zemkopības ministrija. (Lauksaimniecības gada ziņojumi par iepriekšējiem 3 gadiem) [tiešsaiste]: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
5. Miške I., Brutāne D., Žola I. (2007). Bioloģiskās augkopības pamati. Rīga: Nordic. 201 lpp.
6. Plēsums J., Osītis U., Runce A. u.c. (2005). Gaļas liellopi un liellopu gaļas audzēšana Latvijas apstākļos. Jelgava. 118 lpp.

7. Klāsēns V., Šteinberga V. (1987). Mikrobioloģija. Rīga: Zvaigzne. 190 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Agro Tops
2. Saimnieks LV
3. Latvijas Lopkopis

4. Dārzs un Drava u.c.