Kursa kods LauZ2046

Kredītpunkti 6

Lauksaimniecības resursi

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

author doc.

Ingrīda Augšpole

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Kursa anotācija

Ievads studijās un specialitātē. Studiju organizācija universitātē. Jēdziens par dabas resursiem. Lauksaimniecībā izmantojamie resursi. Zemes dabas resursu raksturojums. Zemes un Zemes garozas ģeofizikālais un ģeoķīmiskais raksturojums, notiekošie ģeoloģiskie procesi. Latvijas ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi, to izmantošanas iespējas. Klimata loma lauksaimnieciskajā ražošanā. Neizsmeļamie nedzīvās dabas resursi: ūdens riņķojums dabā, saules, vēja un ģeotermālā enerģija. Augsne, tās veidošanās un tās funkcijas. Lauksaimniecības nozares iedalījums. Saimniekošanas sistēmas. Dzīvās dabas resursi lauksaimniecībā, to klasifikācija. Augu klasifikācija pēc produkcijas veida un bioloģiskajām īpašībām. Jēdziens par augu augšanas faktoriem un laukkopības likumiem. Kultūraugu ražas formula. Augu selekcija, tās nozīme. Jēdziens par kultūraugu kaitīgajiem organismiem. Pesticīdu iedalījums. Dzīvnieku resursi lauksaimniecībā. Lopkopība kā lauksaimniecības pamatnozare. Lopkopības apakšnozares. Lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās un šķirnes. Dzīvnieku selekcija. Mikroorganismu pozitīvā loma lauksaimniecībā. Augkopības un lopkopības nozaru saistība, saimniekošanas sistēmas, ražošanas specializācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas par specialitāti, studiju procesa organizāciju, lauksaimniecībā izmantojamiem resursiem, to iedalījumu, nozīmi un izmantošanu: par klimatu, augsni, derīgajiem izrakteņiem, augiem, dzīvniekiem, mikroorganismiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par lauksaimniecības nozari un apakšnozarēm, to saistību un savstarpējo pakārtotību.
Prasmes: Ievads studijās: Prot lietot bibliotēkas resursus, universitātes normatīvos aktus un citus informācijas avotus – patstāvīgais darbs, pārbaudes darbs
Nedzīvās dabas resursi
1. Pārzina jēdzienu par dabas resursiem. Lauksaimniecībā izmantojamajiem resursiem. Orientējas Zemes uzbūvē, tās vieliskajā sastāvā un pārzina tajā notiekošo ģeoloģisko procesu saistību ar nedzīvās dabas resursiem (1. kontroldarbs).
2. Pārzina Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un derīgos izrakteņus, to izmantošanas iespējas. Orientējas nedzīvo dabas resursu izcelsmē un krājumos, spēj saredzēt kopsakarības. Prot novērtēt klimata, augsnes un derīgo izrakteņu nozīmi (2. kontroldarbs).
3. Pazīst iežus un minerālus – 2 kontroldarbi par laboratorijas darbu tēmām, t. sk. mājas darbu pārbaude;
4. Spēj sagatavot konspektus vai teorētisko materiālu saistībā ar nedzīvās dabas resursiem un veikt iegūtas informācijas analīzi, spēj izdarīt secinājums un argumentēt savu viedokli – mājas darbi;
Dzīvās dabas resursi
1. Pārzina lauksaimniecībā izmantojamos augu resursus. Prot definēt lauksaimniecības nozares (augkopība) iedalījumu apakšnozarēs un novērtēt to lomu tautsaimniecībā. Izprot jēdzienu par augu selekciju un sēklkopību (1. kontroldarbs).
2. Pārzina lauksaimniecībā izmantojamās dzīvnieku sugas. Prot definēt lauksaimniecības nozares (lopkopība) iedalījumu apakšnozarēs un novērtēt to lomu tautsaimniecībā. Izprot jēdzienu dzīvnieku audzēšana un selekcija. Prot novērtēt mikroorganismu lomu dažādos lauksaimnieciskās ražošanas procesos (2. kontroldarbs)
3. Spēj atpazīt izplatītākos kultūraugus un nezāles – sekmīgi novērtēti praktiskie darbi (bez atzīmes).
4. Pārzina terminoloģiju lauksaimniecībā – praktiskais darbs
5. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par lauksaimniecības nozari, kā arī argumentēt savu viedokli – sekmīgi novērtēti mājas darbi.
Kompetence: studenti spēj novērtēt un izmantot lauksaimniecībā izmantojamos dabas resursus, pārzina lauksaimniecības nozares daudzveidību, saimniekošanas sistēmas, spēj analizēt informāciju, izdarīt secinājumus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

Ievads studijās (8 h):
1. Studiju procesa organizācija, normatīvais regulējums, studentu pienākumi un tiesības, universitātes un fakultātes struktūra. 4 h
2. Bibliotēkas resursi un to izmantošana studiju procesā, informācijas meklēšana. 1 h
3. Studiju programma un sasniedzamie rezultāti, e-studiju vide un tās izmantošana. 2 h
4. Jēdziens par resursiem, to iedalījums. Resursu ilgtspējīgas izmantošanas koncepcija. 1 h
Nedzīvās dabas resursi (kopā: 16 h lekcijas un 14 h laboratorijas darbi):
1. Zemes dabas resursu iedalījums, to raksturojums. 1h
2. Zemes un Zemes garozas uzbūve, sastāvs un veidošanās. 1h
3. Ģeoloģiskie procesi kā nedzīvas dabas resursu veidotāji. 4h
4. Minerālu un iežu veidi, to loma zemes dabas resursu veidošanā – praktiskie darbi. 14 h (tai skaitā, 4 h minerāli, to klasifikācija, makroskopiski nosakāmās īpašības, studiju kolekciju apgūšana; 4 h magmatiskie ieži, to pazīmes, studiju kolekciju apgūšana; 3 h metamorfie ieži, to pazīmes, studiju kolekciju apgūšana; 3 h nogulumieži, to pazīmes, studiju kolekciju apgūšana;)
5. Zemes attīstības vēsture un derīgo izrakteņu resursi pasaulē. 2 h
6. Latvijas ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā uzbūve. 2 h
7. Derīgo izrakteņu veidi un to resursi Latvijā, nozīme lauksaimniecībā.1 h
8. Latvijas klimata un meteoroloģisko apstākļu raksturojums. 1 h
9. Enerģētiskie resursi. Jēdziens par enerģijas avotiem, to iedalījums un izmantošanas lietderība.1 h
10. Jēdziens par augsni, tās loma ekosistēmā. Augsnes veidošanās faktori un galvenie etapi. 2 h
Dzīvās dabas resursi (16 h lekcijas un 14 h praktiskie darbi):
11. Jēdziens par lauksaimniecību un dzīvās dabas resursiem. Augu augšanas faktori, augu klasifikācijas veidi (pēc produkcijas veida, pēc bioloģiskajām īpašībām), laukkopības likumi. Kultūraugu ražas formula. Augkopības nozares iedalījums un raksturojums. 2 h
12. Kartupeļu, cukurbiešu, eļļas un šķiedraugu, un zālaugu audzēšana, šajās apakšnozarēs izmantojamie augu resursi. 2 h
13. Netradicionālās augkopības apakšnozares, tajās izmantojamie augu resursi; jēdziens par augu selekciju un sēklkopību. 2 h
14. Dārzkopības nozares iedalījums un raksturojums. 1 h
15. Kaitīgo organismu grupas (slimības, kaitēkļi, nezāles). Pesticīdu iedalījums. 1 h
16. Dzīvnieku resursi lauksaimniecībā, lopkopība kā pamatnozare; piensaimniecības un gaļas ražošanas nozaru raksturojums. 2 h
17. Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanai piemēroto lopkopības nozaru raksturojums, izmantotie dzīvnieku resursi. 2 h
18. Netradicionālās lopkopības nozares. Dzīvnieku audzēšana un selekcija. 2 h
19. Mikroorganismi un to loma dažādos lauksaimnieciskās ražošanas procesos. 1 h
20. Augkopības un lopkopības nozaru saistība, saimniekošanas sistēmas, ražošanas specializācija. 1 h
Praktisko darbu tematika:
Latvijā vairāk audzētie kultūraugi un tīruma nezāles – herbāriji, katalogi, sēklu materiāls. 5 h
Kultūraugu kaitīgie organismi. 4 h
Lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes. 5 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss sastāv no 3 daļām, kur jāizpilda turpmāk aprakstītās prasības un visiem veicamajiem darbiem jābūt ar vērtējumu “ieskaitīts” vai jāiegūst vismaz 4 balles, ja liek atzīmi:
● Ievads studijās – saņem “ieskaitīts”
Lekciju un seminārnodarbību apmeklējums:
- Fundamentālā bibliotēka (informācijpratība)– iesk.
- pils muzeja apmeklējums;
- seminārs par LLU Studiju nolikumu
● Jāizpilda mājas darbs par Studiju nolikumu; jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes)
● Jāuzraksta pārbaudes darbs, kur jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes)
1. Nedzīvās dabas resursi
● Sekmīgi nokārtoti laboratorijas darbi; jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (bez atzīmes).
● Sekmīgi jānokārto semināri par patstāvīgi apgūstamajām tēmām un jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (ar atzīmi);
● Sekmīgi jānokārto 2 kontroldarbi par teorētisko un praktisko daļu, kur katrā jāsaņem vērtējums: ieskaitīts (ar atzīmi);
2. Dzīvās dabas resursi
● 2 rakstiski kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu: sekmīgs vērtējums (ar atzīmi);
● 1 rakstisks kontroldarbs par praktiskajos darbos apgūtajām tēmām: sekmīgs vērtējums (ar atzīmi);
● Sekmīgi nokārtoti praktiskie darbi par augu herbāriju: vērtējums ieskaitīts (bez atzīmes);
● Publiski aizstāvēta prezentācija par izvēlēto lauksaimniecības nozares tēmu; sekmīgs vērtējums (ar atzīmi).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ievads studijās
1. Izpilda mājas darbu par Studiju nolikumu un atbildot jautājumus izsniegtā veidlapā rokrakstā.
2. Sagatavojas pārbaudes darbam par lekciju, seminārnodarbību un mājas darba tematiku.
Nedzīvās dabas resursi
1. Sistemātiski apgūst minerālu un iežu kolekciju.
2. Apkopo un sagatavo konspektus vai informatīvo materiālu saistībā ar nedzīvās dabas resursu tematiku. Veic apkopotās informācijas analīzi.
3. Patstāvīgi sagatavojas teorētiskajiem kontroldarbiem.
Dzīvās dabas resursi
1. Patstāvīgi apgūst informatīvo materiālu par augu un dzīvnieku resursiem, un ar to saistīto terminoloģiju (materiāli pieejami e-studijās).
2. Izplatītāko kultūraugu un kaitīgo organismu apgūšana, izmantojot augu herbāriju un e-studijās pieejamos materiālus.
3. Sagatavo prezentāciju (5 – 7 min.) par izvēlēto lauksaimniecības nozari. Prezentāciju tematiku izvēlas no mācībspēka sagatavotā piedāvājuma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

● Studiju kursa eksāmena vērtējums veidojas kumulatīvi no visu 3 daļu vērtējuma.
● Lai kumulatīvo vērtējumu saņemtu, pilnīgi visiem iepriekš aprakstītajiem darbiem jābūt nokārtotiem ar pozitīvu vērtējumu: ja darbu nevērtē ar atzīmi, tad tam jābūt ieskaitītam, ja darbu vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā, tad vērtējumam jābūt vismaz 4 balles.
● Eksāmena atzīmi iegūst kā vidējo aritmētisko no gala vērtējuma abās ar resursiem saistītajās daļās („Dzīvās dabas resursi” un Nedzīvās dabas resursi”); Ievadam studijās jābūt ieskaitītam.

Obligātā literatūra

1. Augkopība (2004). A. Ružas red. Ruža A., Adamovičs A., Bankina B., Bērziņš A. u.c. Jelgava: LLU. 374 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M., Lepse L. u.c. (2007). Dārzeņkopība. Lauka dārzeņu audzēšana. Rokasgrāmata. Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija. 284 lpp.
3. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
4. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. (1991). Lopkopība. Rīga: Zvaigzne. 366 lpp.
5. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. (2019). Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 111 lpp.
6. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2001). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC. 247 lpp.
7. Latvija: zeme, daba, tauta, valsts: otrais laidiens (2018). O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. red.). Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 752 lpp.
8. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana (2012). Priekuļa J. red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
9. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. (2013). Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU. 184 lpp.

Papildliteratūra

1. Āboltiņš O. (2010). No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 127 lpp.
2. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
4. Lauksaimniecības gada ziņojums. Rīga: LR Zemkopības ministrija. (Lauksaimniecības gada ziņojumi par iepriekšējiem 3 gadiem) [tiešsaiste]: https://www.zm.gov.lv/lauksaimnieciba/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-gada-zinojumi?nid=531#jump
5. Miške I., Brutāne D., Žola I. (2007). Bioloģiskās augkopības pamati. Rīga: Nordic. 201 lpp.
6. Plēsums J., Osītis U., Runce A. u.c. (2005). Gaļas liellopi un liellopu gaļas audzēšana Latvijas apstākļos. Jelgava. 118 lpp.

7. Klāsēns V., Šteinberga V. (1987). Mikrobioloģija. Rīga: Zvaigzne. 190 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops
2. Saimnieks LV
3. Latvijas Lopkopis

4. Dārzs un Drava u.c.

Piezīmes

Obligātais kurss LF profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” 1. gada 1. semestrī pilna un nepilna laika studijās.