Код курса LauZ2038

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса09.01.2012

Разработчики курса

author

Ingrīda Augšpole

author

Andris Bērziņš

Учебная литературa

1. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V., Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
4. Augkopība. Rokasgrāmata. A.Ružas red. Jelgava: LLKC, 2001. 324 lpp.

5. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.

Дополнительная литература

1. Kārkliņš A., Līpenīte I. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU, 2018. 200 lpp.
2. Kroģere R. Zemkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1984. 120 lpp.
3. Zemkopība. S.Pogodina red. Rīga: Zvaigzne, 1983. 290 lpp.

4. Publikācijas specializētos izdevumos: žurnāli Agrotops, Saimnieks.lv u.c.

Периодика и другие источники информации

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.