Kursa kods LauZ2038

Kredītpunkti 4.50

Agronomijas pamati I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ingrīda Augšpole

Dr. sc. ing.

author

Andris Bērziņš

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LaukB003 [GLMEB002] Agronomijas pamati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par augsnes īpašībām, tās minerālo un organisko daļu raksturojumu, augsnes trūdvielu bilanci un augu barošanos, kā arī augsnes skābumu un minerālmēslu lietošanas pamatiem. Iepazīstināt ar laukkopības jēdzienu, augu dzīves faktoriem un laukkopības pamatlikumiem, jēdzieniem par nezālēm, to kaitīgumu un ierobežošanu, augseku un kultūraugu maiņas pamatprincipiem, noteikt augsnes apstrādes uzdevumus un laukkopības sistēmas. Iepazīt augkopības pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina augsnes veidošanās procesus, augsnes īpašības un to klasifikāciju, kā arī organisko mēslošanas līdzekļu un minerālmēslu veidus un lietošanas vispārējos principus. Pārzina laukkopības pamatlikumus, augu dzīves faktorus, nezāles, to kaitīgumu; augu maiņas un augseku pamatus, augsnes apstrādes uzdevumus, laukaugu nozīmīgākās sugas un to aizsardzību – eksāmens.
Prasmes: studenti spēj atpazīt Latvijā izplatītākās nezāļu sugas – ieskaite.

Kompetences: spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par lauksaimniecības nozari, kā arī argumentēt savu viedokli – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Plānoto lekciju saraksts:
1. Augsne un tās īpašības. Augšņu cilmieži. Reljefs kā lauksaimnieciskās ražošanas faktors. Augsne kā ekosistēmas galvenā sastāvdaļa, tās funkcijas. Augšņu minerālās un organiskās daļas raksturojums. Augšņu veidotāji faktori un procesi. Augšņu fizikālās un ķīmiskās īpašības kā lauksaimniecības sistēmu produktivitātes pamats. Latvijas augšņu klasifikācijas pamati, augšņu izpētes metodes dabā. Nozīmīgāko augšņu tipu raksturojums. Augšņu kartēšana un vērtēšana. Augšņu iekultivēšana un augšņu veidošanās procesi. Augšņu degradācija, tās cēloņi un novēršanas paņēmieni – 4 h.
2. Agroķīmijas pamati. Augsnes īpašības, to klasifikācija. Organisko mēslošanas līdzekļu lietošanas veidi un nozīme. Minerālmēslu klasifikācija, uzglabāšana. Mēslošanas līdzekļu ietekme uz kultūraugu ražas kvalitāti un apkārtējo vidi – 4 h.
3. Laukkopība. Laukkopības jēdziens. Laukkopības pamatlikumi. Augsnes iekultivēšanas laukkopības metodes. Jēdziens par nezālēm un to kaitīgumu. Nezāļu iedalījums pēc barošanas veida, dzīves ilguma, vairošanās veida un izplatības. Latvijā izplatītāko nezāļu raksturojums. Nezāļu ierobežošanas pasākumi. Augseku pamatjēdzieni. Augu maiņas un papuvju pamatprincipi. Augseku projektēšana. Augsnes apstrādes uzdevumi. Aršana kā viens no augsnes pamatapstrādes veidiem. Aruma kvalitātes vērtēšanas principi – 4 h.
4. Augkopība. Augkopības uzdevumi iedzīvotāju nodrošināšanai ar pārtiku, nozīmīgāko kultūraugu ražas pasaulē un Latvijā. Saules enerģijas izmantošana ražas veidošanā. Laukaugu klasifikācija. Sēklas materiāls, tā sagatavošana sējai, šķirnes, tās nozīme. Ziemāju un vasarāju labības. Sējas veidi, termiņi, izsējas norma, sējumu kopšana, novākšana, graudu pirmsapstrāde. Kartupeļu un sakņaugu agrotehnika. Daudzgadīgie zālaugi, pļavas un ganības – 4 h.

Plānoto laboratorijas darbu saraksts:
1. Augsnes granulometriskais sastāvs un īpašības. Augšņu klasifikācija – 3 h.
2. Mēslošanas līdzekļi. Minerālmēsli un organiskais mēslojums - 3 h.
3. Augsnes agrofizikālo īpašību noteikšana – 3 h.
4. Latvijā izplatītāko nezāļu herbāriji. Nezāļu noteikšana – 3 h.
5. Sēklu, sakņu sistēmas kolekcijas – 3 h.
6. Augu maiņa un augsekas. Augu maiņas un augseku sistēmas plānošana saimniecībā – 3 h.
7. Nezāļu ierobežojošie pasākumi – 3 h.
8. Kvieši, rudzi, mieži, auzas, tritikāle, kinoja, amarants – 3 h.
9. Kartupeļi, to šķirnes un pielietojums – 3 h.
10. Zirņi, vīķi, pupas. Tauriņziežu loma laukkopībā – 2 h.

11. Pļavu un ganību augu herbāriji – 3 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido: sekmīgi jānokārto rakstisks eksāmens par teorētisko un praktisko daļu, kur jāsaņem vērtējums Ieskaitīts
(ar atzīmi).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavo prezentāciju (5 - 7 min.) par agronomijas pamatnozares tematiku un to saistību.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai saņemtu eksāmena vērtējumu, visiem augstāk aprakstītajiem darbiem jābūt nokārtotiem ar pozitīvu vērtējumu: ja darbu nevērtē ar atzīmi, tad tam jābūt ieskaitītam, ja darbu vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā, tad vērtējumam jābūt vismaz 4 balles.

Obligātā literatūra

1. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V., Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Augkopība. A.Ružas red. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp.
4. Augkopība. Rokasgrāmata. A.Ružas red. Jelgava: LLKC, 2001. 324 lpp.

5. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Kārkliņš A., Līpenīte I. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU, 2018. 200 lpp.
2. Kroģere R. Zemkopības praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1984. 120 lpp.
3. Zemkopība. S.Pogodina red. Rīga: Zvaigzne, 1983. 290 lpp.

4. Publikācijas specializētos izdevumos: žurnāli Agrotops, Saimnieks.lv u.c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

3. Agro Pols: informatīvs lauku politikas biļetens - aktīvam lauku saimniekam. Rīga: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts. ISSN 1407-8996.

Piezīmes

Obligātais kurss TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammā Lauksaimniecības tehnika, 5. semestrī.