Kursa kods LauZ2028

Kredītpunkti 4.50

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits21

Semināru un praktisko darbu stundu skaits27

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Elita Aplociņa

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Aizstātais kurss

LauZB035 [GLAUB035] Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dzīvnieku barības līdzekļu zootehniskās un ekonomiskās novērtēšanas aspektiem. Studenti iegūst zināšanas par barības vielu nozīmi dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā un veselības nodrošināšanā. Studenti apgūst barības devu optimizācijas principus dažādu sugu (piena un gaļas liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām, trušiem un putniem), vecuma, dzimuma un produktivitātes dzīvniekiem rentablas produkcijas, reprudukcijas un ilgmūžības nodrošināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas par barības līdzekļu un vielu nozīmi dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā un veselības nodrošināšanā – 1., 2. praktisko darbu kontroldarbs; 1., 2. lekciju kontroldarbs;
•prasmes barības devu optimizācijā piena un gaļas liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām, trušiem un putniem – praktiskie darbi;
•kompetences rentablas lopkopības produkcijas ražošanas nodrošināšanā – Izpildīti kontroldarbi un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dzīvnieku ēdināšanas nozīme. Barības līdzekļu ķīmiskais sastāvs pēc Weende un van Soest’a analīžu shēmām.3h
2 Galveno barības vielu nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Barības vielu sagremojamības un enerģijas noteikšanas metodes. 3h
3 Galveno barības vielu nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Vielmaiņas aprēķināšana pēc N un C bilances.3h
4 Barības līdzekļi un to raksturojums. Zāles lopbarība. Barības līdzekļu enerģētiskā vērtība.3h
5 Barības līdzekļi un to raksturojums. Pilnvērtīgā barība. Jauno enerģijas vērtēšanas sistēmu attīstība, NEL aprēķināša.3h
6 Barības līdzekļu proteīna sastāva novērtēšana.3h
7 Barības līdzekļu novērtēšana pēc minerālvielu satura.3h
8 Slaucamo un cietstāvošo govju ēdināšanas pamatprincipi. 3h
9 Slaucamo govju ēdināšana. Barības devas sastādīšana slaucamām govīm.3h
10 Piena kvalitāti ietekmējošo faktoru analīze. Barības devas sastādīšana govju ganāmpulkam ar datorprogrammas palīdzību.3h
11 Teļu ēdināšana. Ēdināšanas shēmas sastādīšana teļiem līdz 6 mēn. vecumam.3h
12 Gaļas liellopu ēdināšana. Barības devas sastādīšana gaļas liellopiem un zīdītājgovīm.3h
13 Cūku ēdināšana. Barības devas sastādīšanas principi grūsnām un zīdītājsivēnmātēm.3h
14 Cūku ēdināšana. Barības devu optimizēšana cūkām.3h
15 Zirgu ēdināšana. Barības devu sastādīšana aitām, kazām, zirgiem.3h
16 Putnu un trušu ēdināšana. Barības devu sastādīšana putniem, trušiem.3h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs lekciju un praktisko darbu apmeklējums. Sekmīgi izpildīti un aizstāvēti praktisko darbu uzdevumi. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katra praktiskā darba laikā studenti saņem individuālus uzdevumus, kurus nepieciešams izpildīt un aizstāvēt.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā paredzēti 2 kontroldarbi par lekciju tēmām (60%) un 2 kontroldarbi par praktisko darbu tēmām (40%). Vidējā atzīme tiek aprēķināta.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 361 lpp. 2. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 215 lpp. 3. Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp. 4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLU. Jelgava, 1998. 102 lpp. 5. McDonald P., Edwards R.A., Greenhalgh J.F.D. etc. Animal nutrition. Edinburgh, 2011. 692 p.

Papildliteratūra

1. Baltiņa. D., Dreijere S. Minerālvielas liellopu ēdināšanā. Ozolnieki, 2018. 35 lpp. 2. Siliņa A., Dreijere S. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki, 2013. 47 lpp. 3. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava, 2007. 290 lpp. 4. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKIAC. Ozolnieki, 1999. 62 lpp.

Piezīmes

Obligātais nozares teorētiskais pamatkurss otrā līmēna profesionālās augstākās izglītības programmai "Veterinārmedicīna".