Code du cours JurZ5018

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours16.02.2022

Auteur du cours

author

Anda Jankava

Manuels

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga:, RTU, 2008. 107 lpp.
2. Auziņš A. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība: Zinātniska monogrāfija. Rīga:, RTU Izdevniecība, 2016. – 270 lpp.
3. Veitners Z. Zemes pārvaldība. Grām.: Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002, 211.-281.lpp.
4. Locmers M. Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme. Jelgava: LLU, 1999. 100 lpp.
5. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste] pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā: 01.01.2015. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
6. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaite]. Pieņemts 14.09.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
7. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, REdlands, 2010. 487 p.
8. Parker S. Urban theory and the urban experience: encountering the city. London: New York: Routledge, 2004. 210 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. / Aut. kol., zin. red.J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.
4. Zeme: mana, tava, mūsu.../ J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 342 lpp. .
5. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā: no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, 1995. 449 lpp.
6. Volkovs S.N. Zemes ierīcība. Zemes ierīcības teorētiskie pamati: studiju līdzeklis., No krievu val. tulk. A.Jankava. Jelgava: LLU, 2016. 365 lpp.
7. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. / A.Boruka red. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs : LR Valsts Zemes Dienests 2001. 402 lpp.
8. Larsson G. Land Management as Public Policy. Lanham, MD etc.: University Press of America, 2010. Pieejams LLU FB e-grāmatu datubāzē EBSCO eBook Academic Collection LLU datortīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU Is parolēm (e-studiju). Pieejams:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=342059&site=ehost-live&scope=site
9. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, 2003. 58 p. Pieejams internetā:
[Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://www.fao.org/3/y4954e/y4954e.pdf

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Valsts Zemes dienesta mājas lapa. Pieejams: www.vzd.gov.lv
2. Latvijas mērnieku biedrības mājas lapa. Pieejams: http://lmb.lv/