Kurs-Code JurZ5018

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anda Jankava

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga:, RTU, 2008. 107 lpp.
2. Auziņš A. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība: Zinātniska monogrāfija. Rīga:, RTU Izdevniecība, 2016. – 270 lpp.
3. Veitners Z. Zemes pārvaldība. Grām.: Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002, 211.-281.lpp.
4. Locmers M. Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme. Jelgava: LLU, 1999. 100 lpp.
5. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste] pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā: 01.01.2015. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
6. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaite]. Pieņemts 14.09.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
7. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, REdlands, 2010. 487 p.
8. Parker S. Urban theory and the urban experience: encountering the city. London: New York: Routledge, 2004. 210 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. / Aut. kol., zin. red.J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.
4. Zeme: mana, tava, mūsu.../ J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 342 lpp. .
5. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā: no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, 1995. 449 lpp.
6. Volkovs S.N. Zemes ierīcība. Zemes ierīcības teorētiskie pamati: studiju līdzeklis., No krievu val. tulk. A.Jankava. Jelgava: LLU, 2016. 365 lpp.
7. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. / A.Boruka red. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs : LR Valsts Zemes Dienests 2001. 402 lpp.
8. Larsson G. Land Management as Public Policy. Lanham, MD etc.: University Press of America, 2010. Pieejams LLU FB e-grāmatu datubāzē EBSCO eBook Academic Collection LLU datortīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU Is parolēm (e-studiju). Pieejams:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=342059&site=ehost-live&scope=site
9. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, 2003. 58 p. Pieejams internetā:
[Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://www.fao.org/3/y4954e/y4954e.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Valsts Zemes dienesta mājas lapa. Pieejams: www.vzd.gov.lv
2. Latvijas mērnieku biedrības mājas lapa. Pieejams: http://lmb.lv/