Kursa kods JurZ5018

Kredītpunkti 6

Zemes pārvaldība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt zemes pārvaldības pamatus, iepazīties ar tās paņēmieniem, līdzekļiem, procesā iesaistītajām personām, apgūt zemes attīstības un plānošanas pamatus pilsētās un laukos. Kursa uzdevumi: ir apgūt zemes pārvaldības teoriju; izprast tās procesa politiskos, ekonomiskos un juridiskos aspektus. Studiju kurss dod priekšstatu par zemes attiecībām, zemes ierīcības lomu to veidošanā, par zemes ierīcības nozīmi teritorijas sakārtošanā, nekustamā īpašuma formēšanā un zemes konsolidācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas students:
- pārzina un izprot zemes pārvaldības mērķus un uzdevumus, kā arī līdzekļus to sasniegšanā;
- pārzina un izprot zemes attiecības un zemes ierīcības lomu to veidošanā. Pārzina zemes ierīcības un zemes konsolidācijas pasākumu veikšanas metodes, pamatnoteikumus un nozīmi;
- prot patstāvīgi novērtēt ar zemes izmantošanu un pārvaldību saistītās situācijas;
- prot pielietot zemes ierīcības un zemes konsolidācijas pasākumus zemes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai;
- pārzina zemes pārvaldības politiskos, ekonomiskos un tiesiskos aspektus;
- spēj pieņemt lēmumus un nodrošināt stratēģisko vadību efektīvā zemes resursu izmantošanā un plānošanā.

Zināšanas un prasmes tiks nostiprinātas, apliecinātas un vērtētas semināros, kā arī sastādot un iesniedzot referātu.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Ievads zemes pārvaldībā. Zemes pārvaldības institūcijas un zemes politika (2 h).
2. Zeme kā resurss un īpašuma tiesību objekts (2 h).
3. Zemes informācijas sistēma. Plānošana zemes pārvaldībā un plānu īstenošana.
4. Zemes izmantošanas un attīstības mērķi lauku apvidos. Apbūves risinājumi lauku apvidos.
5. Lauksaimniecība kā lauku apvidu attīstības pamats.
6. Meža un ūdenssaimniecība. Dabas aizsardzības un rekreācijas teritorijas (2 h).
7. Pilsētu zemes izmantošana un attīstība. Urbanizācija un pilsētas.
8. Pilsētu zemes pārvaldības mērķi.
9. Administratīvā teritorija un apdzīvoto vietu centri, to reformas un pašreizējā situācija (2 h).
10. Telpiskās attīstības plānošana Latvijā (2 h).
11. Zemes ierīcības jēdziens. Zemes ierīcības pirmsākumi un attīstība.
12. Zemes ierīcības zinātniskie pamati un attīstības likumsakarības.
13. Zemes ierīcības sistēma Latvijā.
14. Zemes ierīcības projektēšanas teorētiskie pamati (2 h).
15. Zemes konsolidācija kā īpašs zemes ilgtspējīgu izmantošanu veicinošs pasākums (2 h).
16. Zemes ierīcība ārzemēs (2 h).

Semināri:
1. Zeme kā dabas resurss un nekustamā īpašuma tiesību objekts (2 h).
2. Zemes pārvaldības uzdevumi, zemes politikas loma zemes pārvaldībā. Zemes pārvaldības institūcijas un normatīvais regulējums.
3. Plānošana zemes pārvaldībā. Zemes informācijas sistēma.
4. Zemes izmantošana un attīstība lauku apvidos. Lauku apbūves risinājumi (2 h).
5. Zemes izmantošana un ilgtspējīga pārvaldība lauksaimniecībā.
6. Meža un ūdessaimniecības ilgtspējīga pārvaldība. Dabas aizsardzības un rekreācijas teritoriju izmantošana (2 h).
7. Pilsētu zemes izmantošana un zemes pārvaldības mērķi. Urbanizācija un pilsētas (2 h).
8. Administratīvais iedalījums, tā reformu vēsturisks apskats Latvijā.
9. Telpiskās attīstības plānošana Latvijā.
10. Zemes ierīcības jēdziens un nozīme, vēsturiska attīstība Latvijā.
11. Mūsdienu zemes ierīcības koncepcija, veidi, formas un objekti (2 h).
12. Zemes īpašības un dabas apstākļi, kas jāņem vērā pie zemes ierīcības.
13. Zemes ierīcības zinātniskie un teorētiskie pamati, zemes ierīcības projektēšanas metodoloģija (2 h).
14. Zemes konsolidācijas jēdziens, veidi un ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā nozīme.
15. Zemes konsolidācijas projektu izstrādes process (2 h).
16. Noslēguma seminārs – referāta prezentācija (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites saņemšanai jāizpilda šādi nosacījumi:
- aktīva dalība semināros (vismaz 85 % apmeklētība), studentam sagatavojot iepriekš ar pasniedzēju saskaņoto tematu un to prezentējot;
- students sagatavo un iesniedz docētājam referātu par paša izvēlētu un ar docētāju saskaņotu tematu, kas saistīts ar studiju kursa programmā iekļautajiem jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras un normatīvo aktu studijas par zemes izmantošanu un zemes pārvaldību, prezentāciju gatavošana semināriem. Referāta (līdz 10 lpp.) sagatavošana par zemes pārvaldības tematiku (vēlams saistībā ar maģistra darba tematu).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites kvalitatīvo novērtējumu veido:
- referāta un tā prezentācijas vērtējums (50 %);
- darbs semināros, prezentāciju vērtējums (50 %).

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga:, RTU, 2008. 107 lpp.
2. Auziņš A. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība: Zinātniska monogrāfija. Rīga:, RTU Izdevniecība, 2016. – 270 lpp.
3. Veitners Z. Zemes pārvaldība. Grām.: Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002, 211.-281.lpp.
4. Locmers M. Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme. Jelgava: LLU, 1999. 100 lpp.
5. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste] pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā: 01.01.2015. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
6. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaite]. Pieņemts 14.09.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
7. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, REdlands, 2010. 487 p.
8. Parker S. Urban theory and the urban experience: encountering the city. London: New York: Routledge, 2004. 210 p.

Papildliteratūra

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. / Aut. kol., zin. red.J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.
4. Zeme: mana, tava, mūsu.../ J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 342 lpp. .
5. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā: no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, 1995. 449 lpp.
6. Volkovs S.N. Zemes ierīcība. Zemes ierīcības teorētiskie pamati: studiju līdzeklis., No krievu val. tulk. A.Jankava. Jelgava: LLU, 2016. 365 lpp.
7. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. / A.Boruka red. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs : LR Valsts Zemes Dienests 2001. 402 lpp.
8. Larsson G. Land Management as Public Policy. Lanham, MD etc.: University Press of America, 2010. Pieejams LLU FB e-grāmatu datubāzē EBSCO eBook Academic Collection LLU datortīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU Is parolēm (e-studiju). Pieejams:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=342059&site=ehost-live&scope=site
9. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, 2003. 58 p. Pieejams internetā:
[Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://www.fao.org/3/y4954e/y4954e.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valsts Zemes dienesta mājas lapa. Pieejams: www.vzd.gov.lv
2. Latvijas mērnieku biedrības mājas lapa. Pieejams: http://lmb.lv/

Piezīmes

Akadēmiskā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”, specializācija „Zemes pārvaldība”