Код курса JurZ5018

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента114

Дата утвеждения курса16.02.2022

Разработчик курса

author

Anda Jankava

Учебная литературa

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga:, RTU, 2008. 107 lpp.
2. Auziņš A. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība: Zinātniska monogrāfija. Rīga:, RTU Izdevniecība, 2016. – 270 lpp.
3. Veitners Z. Zemes pārvaldība. Grām.: Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002, 211.-281.lpp.
4. Locmers M. Zemes ierīcības uzdevumi, saturs un nozīme. Jelgava: LLU, 1999. 100 lpp.
5. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste] pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā: 01.01.2015. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
6. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaite]. Pieņemts 14.09.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. [Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/144787-zemes-iericibas-likums
7. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land administration for sustainable development. California: ESRI Press, REdlands, 2010. 487 p.
8. Parker S. Urban theory and the urban experience: encountering the city. London: New York: Routledge, 2004. 210 p.

Дополнительная литература

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. / Aut. kol., zin. red.J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
3. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.
4. Zeme: mana, tava, mūsu.../ J.Stradiņš u.c. Rīga: VZD, 2002. 342 lpp. .
5. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā: no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga, 1995. 449 lpp.
6. Volkovs S.N. Zemes ierīcība. Zemes ierīcības teorētiskie pamati: studiju līdzeklis., No krievu val. tulk. A.Jankava. Jelgava: LLU, 2016. 365 lpp.
7. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. / A.Boruka red. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs : LR Valsts Zemes Dienests 2001. 402 lpp.
8. Larsson G. Land Management as Public Policy. Lanham, MD etc.: University Press of America, 2010. Pieejams LLU FB e-grāmatu datubāzē EBSCO eBook Academic Collection LLU datortīklā un ārpuss LLU tīkla ar LLU Is parolēm (e-studiju). Pieejams:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=342059&site=ehost-live&scope=site
9. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, 2003. 58 p. Pieejams internetā:
[Skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://www.fao.org/3/y4954e/y4954e.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Valsts Zemes dienesta mājas lapa. Pieejams: www.vzd.gov.lv
2. Latvijas mērnieku biedrības mājas lapa. Pieejams: http://lmb.lv/