Code du cours JurZ5010

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours15.03.2022

Auteur du cours

author

Māris Virkavs

Manuels

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.

4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. //Mācību līdzeklis. - Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Autoru kolektīvs, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīga, 2011. – 864.lpp. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā.

3. Kadastrs.VZD.SIA Talsu tipogrāfija. 83.;86.;95-97.lpp

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. http://likumi.lv
2. www.tiesas.lv/
3. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
4. www.satv.tiesa.gov.lv

5. zemesgramata.lv