Kursa kods JurZ5010

Kredītpunkti 6

Nekustamā īpašuma tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Māris Virkavs

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināti apgūt un apzināt nekustamā īpašuma tiesību sistēmas problēmas. Tā paredz jauno maģistrantu padziļinātu zināšanu apgūšanu nekustamā īpašuma tiesību jautājumos. Programmas izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, tiesu prakse, judikatūra, lai sniegtu zināšanas par notiekošajiem procesiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma reģistrāciju, izmantošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Pārzina un izprot vispārīgos uzstādījumus nekustamā īpašuma tiesībās, normatīvo aktu piemērošanas kārtību - eksāmens
2.Prot patstāvīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tiesību iegūšanu un īpašnieka pienākumu izpildi, prasmi atrast un izmantot praksē attiecīgās tiesību normas - eksāmens
3.Ir kompetents nekustamā īpašuma izveidošanas, formēšanas un apsaimniekošanas tiesiskajos aspektos - eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa saturs. Nekustamā īpašuma tiesību attīstības vēsture. ( 2h)
2. Nekustamā īpašuma tiesību aktu hierarhija Procedūras normatīvo aktu (likumu, MK noteikumu, pašvaldības saistošo noteikumu) izstrādāšanai, izsludināšanai, pieņemšanai un publicēšanai. (2 h)
3. LR Civillikums, tā saturs. Īpašuma iegūšana un īpašuma izbeigšanās LR Civillikuma izpratnē (2h)
Praktiskais darbs – Nekustamā īpašuma tiesību reglamentējoša normatīvā akta konspekta prezentācija (2h)
4. Dalītā īpašuma veidošanās Latvijā un tā izbeigšanas tiesiskais regulējums. Apbūves tiesības. (2h)
5. Īpašuma tiesības kā pamattiesības Satversmes 105.panta izpratnē. (2h)
Seminārs : NĪ atsavināšanas procedūra konkrētiem gadījumiem apspriešana. ( 2h)
6. Zemesgrāmatas Latvijā. Nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšana Zemesgrāmatā. Darījumi ar īpašumiem. Vienkāršotās procedūras attiecībā uz nekustamā īpašuma ierakstu aktualizāciju starp VZD un Zemesgrāmatu. Atšķirība starp Zemesgrāmatu un Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmu. ( 3 h)
Praktiskais darbs – Nostiprinājuma lūguma Zemes grāmatai parauga sastādīšana ( 2h)
Kontroldarbs - Jautājumi par nekustamā īpašuma tiesību vēsturi, normatīvo aktu hierarhiju, nekustamo īpašumu iegūšanu, izbeigšanos, atsavināšanu, dalīto īpašumu, zemesgrāmatām. (2h)
7. Zemes īpašuma robežas. Zemes robežu plāns. Zemes lietošanas veidu eksplikācija. (2h)
Praktiskais darbs - Zemes lietošanas veidu eksplikācijas sastādīšana (2h)
8. Nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumi. Nomas un īres līgumu noteikumi. ( 2h)
Praktiskais darbs – Nomas līguma parauga sastādīšana ( 2h) .
9. Ķīlas tiesības ( 2h)
10. Kopīpašums un tā izbeigšanas iespējas. (2h)
Praktiskais darbs : Kopīpašuma lietošanas kārtības līguma un līguma par kopīpašuma reālo sadali parauga sastādīšana ( 2h) .
11. Servitūta jēdziens, mērķis, servitūta nodibināšanas un izbeigšanas kārtība. ( 3h)
Praktiskais darbs – Servitūta līguma sastādīšana. ( 2h)
12. Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi. Zemes lietošanas tiesību aprobežojumi un to reģistrācija. Aizsargjosla kā zemes lietošanas tiesību aprobežojums. (2h)
Praktiskais darbs – Aizsargjoslu platību diagrammas sastādīšana. (2h)
13. Mežu un ūdeņu tiesiskais regulējums. ( 2 h)

14. Zemes dzīļu un paši aizsargājamo dabas teritoriju tiesiskais regulējums. ( 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Kursa gala atzīme veidojas sekojoši:
Praktisko darbu, semināru vērtējums (10%);
Kontroldarba vērtējums (20%);
Vismaz 85% nodarbību apmeklējums (20%);
Eksāmena vērtējums (50%);
2.Kontroldarbi rakstiskā veidā un to novērtējums 10 ballu sistēmā.

3. Eksāmena kārtošanas veids rakstiskā formā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizmanto portāls likumi.lv, MK un Saeimas mājas lapas.Darbi jāiesniedz rakstiskā vai elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laikā jāiesniedz un jāsaņem pozitīvs vērtējums par visiem praktiskiem darbiem, jābūt pozitīvai atzīmei visos darbos.
Ir saņemts pozitīvs novērtējums kontroldarbos.
Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas ir sekmīgi izpildījuši visus kursā plānotos uzdevumus. Students sekmīgu atzīmi par kontrodarbu var iegūt, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.

4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Papildliteratūra

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. //Mācību līdzeklis. - Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Autoru kolektīvs, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīga, 2011. – 864.lpp. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā.

3. Kadastrs.VZD.SIA Talsu tipogrāfija. 83.;86.;95-97.lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://likumi.lv
2. www.tiesas.lv/
3. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
4. www.satv.tiesa.gov.lv

5. zemesgramata.lv

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes", specializācija „Zemes pārvaldība”, pilna laika studijas.