Код курса JurZ5010

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента114

Дата утвеждения курса15.03.2022

Разработчик курса

author

Māris Virkavs

Учебная литературa

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.

4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Дополнительная литература

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. //Mācību līdzeklis. - Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Autoru kolektīvs, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīga, 2011. – 864.lpp. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā.

3. Kadastrs.VZD.SIA Talsu tipogrāfija. 83.;86.;95-97.lpp

Периодика и другие источники информации

1. http://likumi.lv
2. www.tiesas.lv/
3. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu.
4. www.satv.tiesa.gov.lv

5. zemesgramata.lv