Code du cours JurZ3049

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteur du cours

author

Māris Virkavs

Manuels

1. A.Zelmanis, V.Zvaigzne u.c Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes., LR Valsts zemes dienests, LR VZD Poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2001.
2. Vanags V. Fotogrammetrija., LR Valsts zemes dienests, VZD poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2003.
3. Ģeomātikas pamati. Mācību līdzeklis. RTU Ģeomātikas katedra., Rīga: RTU izdevniecība, 2006.
4. Auziņš A. Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība Rīga, 2009.
5. Rozenfelds J. Lietu tiesības. (4. labotais papildinātais izdevums). Rīga: Apgāds „Zvaigzne ABC” , 2011, 308 lpp.
6. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa: Lietu tiesības., Īpašums. 2. izd. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002., 353 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [skatīts 06.01.2022]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums https://likumi.lv/ta/id/202999,
2. ES direktīva Inspire 2007/2/ EK,
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK noteikumi Nr. 281. [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [skatīts 06.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www. likumi.lv;
2. www.lģia.lv,
3. www.vzd.gov.lv,
4. www.kadastrs.lv
5. www. caa.gov.lv.