Код курса JurZ3049

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.01.2022

Разработчик курса

author

Māris Virkavs

Учебная литературa

1. A.Zelmanis, V.Zvaigzne u.c Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes., LR Valsts zemes dienests, LR VZD Poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2001.
2. Vanags V. Fotogrammetrija., LR Valsts zemes dienests, VZD poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2003.
3. Ģeomātikas pamati. Mācību līdzeklis. RTU Ģeomātikas katedra., Rīga: RTU izdevniecība, 2006.
4. Auziņš A. Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība Rīga, 2009.
5. Rozenfelds J. Lietu tiesības. (4. labotais papildinātais izdevums). Rīga: Apgāds „Zvaigzne ABC” , 2011, 308 lpp.
6. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa: Lietu tiesības., Īpašums. 2. izd. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002., 353 lpp.

Дополнительная литература

1. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [skatīts 06.01.2022]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums https://likumi.lv/ta/id/202999,
2. ES direktīva Inspire 2007/2/ EK,
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK noteikumi Nr. 281. [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [skatīts 06.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998

Периодика и другие источники информации

1. www. likumi.lv;
2. www.lģia.lv,
3. www.vzd.gov.lv,
4. www.kadastrs.lv
5. www. caa.gov.lv.