Kursa kods JurZ3049

Kredītpunkti 3

Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Māris Virkavs

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstas ar ģeotelpiskās informācijas un tālizpētes darbību regulējošiem normatīviem aktiem Latvijā un nozares ES vadlīnijām. Apgūst nekustamo īpašumu tiesību sistēmas pamatprincipus. Izprot nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus. Atbilstoši kursam, iepazīstas ar līguma sastādīšanas un lietišķās sarakstes pamatprincipiem. Iepazīstas ar kārtību, kādā ir veicami bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina normatīvo aktu regulējumu un to hierarhiju – semināri.
2. Izprot privāto īpašuma tiesību un sabiedrības interešu sabalansētību. – semināri.
3. Spēj atrast nepieciešamo normatīvo regulējumu telpiskās informācijas ieguvei un izmantot to praksē. – semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Studiju kursa saturs. Studiju norise un prasības. Tiesību jēdziens un būtība (1h).
2. Tiesību aktu izstrādāšanas, izsludināšanas un spēkā stāšanās kārtība (1h)
3. Normatīvo aktu hierarhija ģeoinformātikā un tālizpētē. ES INSPIRE direktīva 2007/2/EK par telpiskās informācijas infrastruktūru. Ģeotelpiskās informācijas likum, tā saturs un pakārtotie MK noteikumi (3h)
1.seminārs - Uzdotā normatīvā akta konspekta prezentācija (2 h)
4. Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi. Ģeodēzisko zīmju aizsardzība (2h).
5. Inženierizpētes noteikumi būvniecībā (2h)
2. seminārs – Ģeodēzisko darbu izpildes regulējošie normatīvi, ģeodēziskās zīmes, atbildība par ģeodēzisko zīmju bojāšanu (2h)
6. Zemes īpašumtiesības, to izveidošanās vēsture. Īpašuma veidi. (2h)
7. LR Civillikums. Privātīpašuma un sabiedrības interešu līdzsvarotība. Īpašuma tiesību aprobežojumi. Aizsargjoslu likums. (4h)
3. Seminārs: Zemes īpašnieka tiesības un pienākumi. Aizsargjoslu platumu diagrammas sastādīšana (2h)
8. Lietišķā sarakste saziņā ar klientiem. Līguma sastādīšanas pamati (2h)
4. Seminārs: Lietišķā sarakstes un līguma parauga sagatavošana (2h)
9. ES regula par bezpilota gaisa kuģu (dronu) izmantošanas pamatprincipiem (2h)
1. Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi. Lidojumu saskaņošana ar gaisa pakalpojumu sniedzēju. Administratīvā atbildība par bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumu neievērošanu (2h)
5. seminārs: Nepieciešamo atļauju, saskaņošanas dokumentācijas sagatavošana bezpilota gaisa kuģu lidojumam (2h)
Kontroldarbs (1h)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Pēc patstāvīgo darbu izstrādes, dalības semināros un rakstiskas ieskaites darba, tiek iegūta ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Norādīto normatīvo aktu, zinātniskās un mācību literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi) studijas. Jāsagatavo prezentācija par konkrētu normatīvo dokumentu ģeoinformātikas un tālizpētes jomā. Jāsagatavo konspekts par zemes īpašnieka tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu t.sk. ģeodēzisko zīmju aizsardzību. Jāsagatavo lietišķās sarakstes un līguma paraugs. Jāsagatavo pieteikums bezpilota gaisa kuģa (drona) izmantošanai Civilās aviācijas likuma noteiktajā kārtībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lekciju apmeklējums, pastāvīgo darbu izpilde, dalība semināros. Rakstisks ieskaites darbs ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. A.Zelmanis, V.Zvaigzne u.c Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes., LR Valsts zemes dienests, LR VZD Poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2001.
2. Vanags V. Fotogrammetrija., LR Valsts zemes dienests, VZD poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2003.
3. Ģeomātikas pamati. Mācību līdzeklis. RTU Ģeomātikas katedra., Rīga: RTU izdevniecība, 2006.
4. Auziņš A. Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība Rīga, 2009.
5. Rozenfelds J. Lietu tiesības. (4. labotais papildinātais izdevums). Rīga: Apgāds „Zvaigzne ABC” , 2011, 308 lpp.
6. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa: Lietu tiesības., Īpašums. 2. izd. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002., 353 lpp.

Papildliteratūra

1. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [skatīts 06.01.2022]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums https://likumi.lv/ta/id/202999,
2. ES direktīva Inspire 2007/2/ EK,
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK noteikumi Nr. 281. [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [skatīts 06.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998

Periodika un citi informācijas avoti

1. www. likumi.lv;
2. www.lģia.lv,
3. www.vzd.gov.lv,
4. www.kadastrs.lv
5. www. caa.gov.lv.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās