Kurs-Code JurZ3049

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Māris Virkavs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. A.Zelmanis, V.Zvaigzne u.c Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes., LR Valsts zemes dienests, LR VZD Poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2001.
2. Vanags V. Fotogrammetrija., LR Valsts zemes dienests, VZD poligrāfijas daļa „Latvijas karte” ., Rīga, 2003.
3. Ģeomātikas pamati. Mācību līdzeklis. RTU Ģeomātikas katedra., Rīga: RTU izdevniecība, 2006.
4. Auziņš A. Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība Rīga, 2009.
5. Rozenfelds J. Lietu tiesības. (4. labotais papildinātais izdevums). Rīga: Apgāds „Zvaigzne ABC” , 2011, 308 lpp.
6. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa: Lietu tiesības., Īpašums. 2. izd. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002., 353 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [skatīts 06.01.2022]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums https://likumi.lv/ta/id/202999,
2. ES direktīva Inspire 2007/2/ EK,
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi: MK noteikumi Nr. 281. [tiešsaiste]. Pieņemts 24.04.2012. Stājas spēkā 27.04.2012. [skatīts 06.01.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www. likumi.lv;
2. www.lģia.lv,
3. www.vzd.gov.lv,
4. www.kadastrs.lv
5. www. caa.gov.lv.