Kurs-Code JurZ3045

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)18.10.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ārija Vitte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Civillikums (1937): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021. gada 15. sept.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2002,. 471 lpp.
3. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2012,. 396 lpp.
4. Vitte Ā. Ģimenes tiesības./ Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 193.-205.lpp.
5. Vitte Ā. Mantojuma tiesības. / Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 207.-219.lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Adopcijas kārtība : MK 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 667 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/ta/id/302796
2. Bāriņtiesu likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.06.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=139369
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.06.1998. Stājas spēkā: 22.07.1998. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096
4. Civilprocesa likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1998. Stājas spēkā: 01.03.1999. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
5. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 29.11.2012. Stājas spēkā: 01.01.2013. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=253442
6. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. J. Vēbera J. red. Rīga: Mans īpašums. 2000,. 198. lpp.
7. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: TNA, 2005,. 400 lpp.
8. Latvijas Republikas Satversme : [tiešsaiste]. Pieņemts: 15.02.1922. Stājas spēkā: 07.11.1922. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980
9. Notariāta likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.06.1993. Stājas spēkā: 01.09.1993. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=59982 (2008): MK 2008. gada 4. augusta noteikumi Nr. 618 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=180087
11. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 08.04.2009. Stājas spēkā: 13.05.2009. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=191209

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Jurista Vvārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Latvija Republikas tiesību akti. Pieejams: https://www.likumi.lv