Код курса JurZ3045

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса18.10.2021

Разработчик курса

author

Ārija Vitte

Учебная литературa

1. Civillikums (1937): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021. gada 15. sept.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2002,. 471 lpp.
3. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2012,. 396 lpp.
4. Vitte Ā. Ģimenes tiesības./ Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 193.-205.lpp.
5. Vitte Ā. Mantojuma tiesības. / Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 207.-219.lpp.

Дополнительная литература

1. Adopcijas kārtība : MK 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 667 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/ta/id/302796
2. Bāriņtiesu likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.06.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=139369
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.06.1998. Stājas spēkā: 22.07.1998. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096
4. Civilprocesa likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1998. Stājas spēkā: 01.03.1999. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
5. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 29.11.2012. Stājas spēkā: 01.01.2013. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=253442
6. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. J. Vēbera J. red. Rīga: Mans īpašums. 2000,. 198. lpp.
7. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: TNA, 2005,. 400 lpp.
8. Latvijas Republikas Satversme : [tiešsaiste]. Pieņemts: 15.02.1922. Stājas spēkā: 07.11.1922. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980
9. Notariāta likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.06.1993. Stājas spēkā: 01.09.1993. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=59982 (2008): MK 2008. gada 4. augusta noteikumi Nr. 618 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=180087
11. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 08.04.2009. Stājas spēkā: 13.05.2009. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=191209

Периодика и другие источники информации

1. Jurista Vvārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Latvija Republikas tiesību akti. Pieejams: https://www.likumi.lv