Kursa kods JurZ3045

Kredītpunkti 3

Ģimenes un mantojuma tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti padziļināti apgūst ģimenes tiesiskās attiecības, kuras veidojas laulāto starpā, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību tiesiskos aspektus, kā arī laulāto mantiskās attiecības. Studenti iegūst zināšanas par mantojuma tiesību pamatprincipiem un mantošanas veidiem Latvijā, kā arī mantojuma sadali starp mantiniekiem, spēj formulēt un kritiski izanalizēt ģimenes un mantojuma tiesību problēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Izprot ģimenes un mantojuma tiesību būtību un to vietu Latvijas tiesību sistēmā. (Tests)
Prasmes. Spēj izvērtēt likumā noteiktos laulības noslēgšanas šķēršļus.(Kontroldarbs)Spēj teorētiski sadalīt mantojumu pēc likuma un testamenta.(Kāzuss)Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. (Patstāvīgais darbs)

Kompetence. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas ģimenes un mantojuma tiesību tiesiskajā regulējumā.(Patstāvīgais darbs)Spēj ieteikt grozījumus ģimenes un mantojuma tiesību normatīvajos aktos (Diskusija)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Laulības noslēgšana (2 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
2. Laulības izbeigšanās (2 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
3. Laulāto likumiskās un līgumiskās attiecības (3 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
4. Vecāku un bērnu savstarpējo tiesību un pienākumu tiesiskie aspekti (3 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
5. Aizgādība (2 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
6. Aizbildnība un aizgādnība (3 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
7. Mantojuma tiesību vispārīgie noteikumi (2 h lekcijas)
8. Likumiskā mantošana (2 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
9. Testamentārā mantošana (3 h lekcijas, 1 h pr.darbs)
10. Līgumiskā mantošana (1 h lekcijas)
11. Kontroldarbs (1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs un jāizpilda patstāvīgie darbi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs. Kāzusa risināšana par aizbildnību un aizgādnību, uzsverot abu terminu atšķirības.
2. Patstāvīgais darbs. Sagatavoties diskusijai par vecāku un bērnu savstarpējām tiesībām un pienākumiem
3. Patstāvīgais darbs. Uzdoto casus atrisināšana likumiskajā un testamentārajā mantošanā un tā prezentēšana praktiskajās nodarbībās.
4. Patstāvīgais darbs. Izstrādāt ieteikumus grozījumiem ģimenes un mantojuma tiesību normatīvajos aktos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu gala vērtējums ir atkarīgs no viena kontroldarba, viena testa, viena kāzusa uzdevuma un viena patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma. Kontroldarba vērtējums veido 20% no studiju kursa kopējā vērtējuma, testa un casus risināšanas uzdevums veido 30%, patstāvīgais darbs tiek novērtēts ar 30%, bet studentu aktivitāte praktisko nodarbību diskusijās veido 20% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Civillikums (1937): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021. gada 15. sept.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
2. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2002,. 471 lpp.
3. Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga: TNA, 2012,. 396 lpp.
4. Vitte Ā. Ģimenes tiesības./ Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 193.-205.lpp.
5. Vitte Ā. Mantojuma tiesības. / Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 207.-219.lpp.

Papildliteratūra

1. Adopcijas kārtība : MK 2018. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 667 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/ta/id/302796
2. Bāriņtiesu likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.06.2006. Stājas spēkā: 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=139369
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.06.1998. Stājas spēkā: 22.07.1998. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096
4. Civilprocesa likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1998. Stājas spēkā: 01.03.1999. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50500
5. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 29.11.2012. Stājas spēkā: 01.01.2013. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=253442
6. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. J. Vēbera J. red. Rīga: Mans īpašums. 2000,. 198. lpp.
7. Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: TNA, 2005,. 400 lpp.
8. Latvijas Republikas Satversme : [tiešsaiste]. Pieņemts: 15.02.1922. Stājas spēkā: 07.11.1922. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57980
9. Notariāta likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.06.1993. Stājas spēkā: 01.09.1993. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=59982 (2008): MK 2008. gada 4. augusta noteikumi Nr. 618 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=180087
11. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums : LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 08.04.2009. Stājas spēkā: 13.05.2009. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=191209

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista Vvārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017- ISSN 1691-2462
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Latvija Republikas tiesību akti. Pieejams: https://www.likumi.lv

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF un citu fakultāšu pamatstudiju programmām