Kursa kods InfT1026

Kredītpunkti 3

Informācijas tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ilona Odziņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nepieciešamo prasmju apguve ar lauka datoru ražošanas apstākļos un darbam ar MF GEO meža apsaimniekošanas atbalsta sistēmu WEB un GEODS versijām, aplūkot integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida teksta dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā, kā arī lietotņu iespēju paplašināšanu, lietojot programmēšanas valodas Visual Basic for Applications iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs:
• zina par lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un programmēšanas valodu Visual Basic for Application (VBA) (kontroldarbi un klases uzdevumi);
• prot lietot lietojumprogrammas liela apjoma teksta noformēšanā, pētījumos iegūto datu apstrādē, dažāda veida prezentācijas materiālu sagatavošanā un izmantot makrokomandas lietotņu iespēju paplašināšanā (kontroldarbs, klases uzdevumi, mājasdarbs);
• spēj strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un apstrādāt informāciju, izmantojot lietojumprogrammatūras pakotnes (darbs klasē ar uzdevumiem, mājasdarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. GIS pielietošana specialitātē ( Lekcija 2h, praktiskie darbi 3h)
2. Apjomīga dokumentu noformēšana. Objektu ievietošana dokumentā to numerācija. Dažādu sarakstu izveide. Formu lauki. Rakstzīmju aizvietošana. Pareizrakstības pārbaude. Dokumentu veidnes, izdruka, aizsardzība, koplietošana. ( Lekcija 2 h, Praktiskais darbs 3 h)
3.Makro izmantošanas nepieciešamības pamatojums, aizsardzības līmeņi, ierakstīšanas un pārbaudes posmi. Makro piesaiste. (Praktiskais darbs 1 h)
4.Kontroldarbs: Dokumentu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē. (Kontroldarbs 2 h)
5.Dažādu sarežģītu saliktu funkciju veidošana izmantojot relatīvās, absolūtās, jauktās adresācijas.Lietotāja datu sērijas. Nosaukumu piešķiršana. Piešķirto nosaukumu izmantošana aprēķinos.Links. Datu bāzes veidošana un izmantošana izklājlapu lietotnē. Datu kārtošana, filtrēšana. Starprezultāti.Datu analīzes līdzekļi, piemēram, Goal Seek, Solver and Data Analysis, Scenario. Konsolidation.Lietotāja veidotie skaitļu formāti. Nosacījuma formatēšanas iespējas. Speciālās ielīmēšanas iespējas. Datu auditēšana.Dažādu sarežģītu diagrammu veidošana. Ievietošanas iespējas citās lietotnēs. Šķērsgriezumu tabulas un diagrammas izveidošana, izskata maiņa. Veidnes. Darbgrāmatas aizsardzība. ( Lekcija 2 h, Praktiskais darbs 6 h)
6.Makro izmantošanas nepieciešamības pamatojums, aizsardzības līmeņi, ierakstīšanas un pārbaudes posmi. Makro piesaiste. (Praktiskais darbs 1 h)
7.Kontroldarbs: Izklājlapu lietotnes izmantošana. (Kontroldarbs 2 h)
8.Izklājlapu lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications vidē. Lietotāja veidotās funkcijas. Prezentāciju un tekstapstrādes lietotnes objekti un darbības ar tiem Visual Basic for Aplications vidē. (Lekcija 1 h, Praktiskais darbs 2 h)
9.Datubāzes pārvaldības sistēmas (datubāzes lietotnes). Microsoft Access lietošana. Pārskati. Datubāzes objektu izvade. (Lekcija 1 h, Praktiskais darbs 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaites vērtējumu, jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem, kā arī izstrādātam patstāvīgam darbam. Vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no kontroldarbu atzīmēm un mājasdarba, jābūt ieskaitītam patstāvīgajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos veicamo uzdevumu pabeigšana. Papildus uzdevumu izpilde pirms ieskaites kārtošanas, iegūto zināšanu nostiprināšanai. Mājas darbs. Mājas darbā jāizveido Microsoft PowerPoint prezentācija par tēmu, kas saistīta ar ĢIS pielietošanu specialitātē. Prezentācijā jāiekļauj dažāda veida objekti (tabula, diagramma, attēli, utt.) un jāizmanto pieejamie prezentācijas noformēšanas līdzekļi. Mājas darbs jāiesniedz praktisko nodarbību vadītājam elektroniskā veidā, (apjoms 10-15 slaidi). Darba vērtējumam izmanto 10 ballu skalu. Patstāvīgais darbs iekļauj nepieciešamo prasmju apguvi ar lauka datoru meža apstākļos un darbam ar MF GEO meža apsaimniekošanas atbalsta sistēmu WEB un GEODS versijām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais no trim sastāvdaļām un ieskaitīta patstāvīgā darba:
1. Kontroldarbs Nr 1.
2. Kontroldarbs Nr 2.
3. Mājasdarbs

Obligātā literatūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2015.
2. Nāgelis, J. Microsoft Access 2000 -- no A līdz Z. Rīga: Datorzinību centrs, c2000, 181 lpp.
3. Kristapsone, S. Statistiskās analīzes metodes pētījumā. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2020, 477 lpp.
4. Wood, Matt A. Python and Matplotlib Essentials for Scientists and Engineers. CA: Morgan un Claypool Publishers, 2015. 138 lpp.

Papildliteratūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013.
2. Ringa E. MS Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Turība, 2009. 54 lpp.
3. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp.
4. Žemaitis V., Jurēnoks A. Microsoft Word. No iesācēja līdz lietpratējam: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 165 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Darba sākšana programmā MS Office 2016/2019 [tiešsaiste]. Pieejams:https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „ Mežzinātne”, MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris”, MF akadēmiskās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Kokapstrāde” pilna un nepilna laika studijās.