Code du cours HidZ5028

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

Nombre des travaux du laboratoire12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours16.03.2022

Auteur du cours

author

Einārs Pundurs

Manuels

Rozentāls G., Žodziņš J., Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga:. Zvaigzne 1987. 236 lpp.
Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga:. Liesma, 1974. 144lpp.
Kļaviņš U., Žodziņš J., Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.

Ouvrages supplémentaires

Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga:, Zvaigzne 1990. 189lpp.
Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. Baltijas zivsaimniecības informācijas. Rīga: SIA "BZI", 1997. 141 lpp.
Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. London: ‎ ICE Publishing, 2014. 196 p. lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Mk noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija
https://topografija.lv/#map=0.00/501856.00/306972.00
http://www.melioracija.lv/