Kursa kods HidZ5028

Kredītpunkti 6

Hidrotehniskās būves

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Einārs Pundurs

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas hidroenerģētikā un hidrotehnisko būvju risinājumos un spēt zināšanas pielietot praktisku uzdevumu un zinātniskas problemātikas risināšanai. Ūdenssaimniecības nozare. Ūdens likumdošanas pamati. Hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai, vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai. Hidroloģiskie, filtrācijas, gultnes, būvju hidrauliskie aprēķini, vēja un lietus, erozijas iedarbība. Ūdenskrātuves, dīķi to parametri. Akvakultūra. Ģeosintētika. Pielietojamie materiāli, to izvēles pamatojums. Būvdarbu veikšanas secība, pielietojamās tehnoloģijas. Hidroenergētika, jaudas, iekārtas. Darbu daudzumu aprēķins. Tāmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves students:
• Pārzina hidrotehnisko būvju tipus un to pielietošanas specifiku– diskusija, laboratorijas darbi;
• Prot veikt filtrācijas, vēja, ūdens iedarbības aprēķinus – praktiskie un laboratorijas darbi;
• Prot atbilstoši inženiertehniskajam risinājumam veikt hidrauliskos, hidrotehniskos un hidroenerģētiskos aprēķinus, lasīt un izstrādāt inženiertehniskus rasējumus – praktiskie un laboratorijas darbi;
• Spēj izvērtēt paredzētajai hidrotehniskajai būvei piemērotu vietu – praktiskie un laboratorijas darbi;
• Spēj izraudzīties atbilstošu konstruktīvo risinājumu un veikt atbilstošus inženiertehniskos aprēķinus – praktiskie un laboratorijas darbi;
• Spēj novērtēt inženiertehnisko aprēķinu precizitāti – praktiskie un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdens resursi, hidrotehniskās būves, ūdenstilpes un notece sateces baseinos Latvijā – 1h lekcija, 1h lab. Darbs;
2. Ievads hidroloģijas nozarē un hidroloģiskie aprēķini – 1h praktiskais darbs, 1h lab. Darbs;
3. Hidrotehniskās būves, to iedalījums – 1h lekcija, 1h pratiskais darbs;
4. Filtrācijas procesi hidrobūvēs, apgrieztais filtrs, ģeosintētika – 1h lekcija, 1h praktiskais darbs;
5. Ūdenskrātuves, to raksturlielumi, aprēķina pamati – 1h lekcija, 1h praktiskais darbs, 1h lab.darbs;
6. Aizsprosti, to klasifikācija – 1h lab.darbs;
7. Ūdens novadbūves – 1h praktiskais darbs, 1h lab.darbs;
8. Novadbūvju hidrauliskie un statiskie aprēķini – 1h praktiskie darbi, 1h lab.darbs;
9. Būves uz kanāliem – 1h lekcija, 1h lab.darbs;
10. Aizvari, to klasifikācija – 1h lekcija, 1h lab.darbs;
11. Gultnes regulēšanas būves – 1h lab.darbs;
12. Akvakultūra, būves – 1h lekcija,1h lab.darbs;
13. Hidroenerģētikas būves – 1h lab.darbs;
14. Likumdošana – 1h lekcija, 1h-praktiskais darbs;
15. Hidrobūvju darbu daudzumi, tāmes – 1h praktiskais darbs, 2h lab.darbs;
16. Hidrotehnisko būvdarbu veikšanas projekts – 1h praktiskais darbs, 1h lab.darbs;
17. Hidrobūvju ekspluatācija – 1h lekcija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Jāizstrādā kursa praktiskie un laboratorijas darbi (KPLD), jāiesniedz un sekmīgi jāaizstāv hidrotehniskās būves aprēķini, grafiskā daļa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Zināšanas par hidrotehniskajām būvēm, to iedalījumu, galvenie aprēķinu principi.
2.Prot izvēlēties hidrotehnisko būvju atrašanās vietu, piedāvāt būves tipu, veikt nepieciešamos būvju aprēķinus un konstrukciju izvēli.
3.Prasme izvēlēties hidrotehnisko būvju tipu, risināt ūdens apsaimniekošanas jautājumus.
4.Hidrotehnisko būvju konstrukciju izvēle.
5.Prot veikt nepieciešamos būvju aprēķinus un konstrukciju izvēli.
6.Zināšanas hidrtehnisko būvju būvniecībā un ekspluatācijā. Darbu daudzumu, tāmes aprēķināšana.
7.Prot sastādīt hidrotehnisko būvju projektus.
8.Pārzin hidrotehnisko būvdarbu gaitu un hidrobūvju ekspluatācijas jautājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenā studenta sniegums tiek novērtēts 10 ballu sistēmā. Vērtējumu iegūst summējot izstrādāto rezultātus:
praktisko darbu rezultāti (7 p).
studenta spēja pamatot iegūtos rezultātus un atbildēt uz ar tēmu saistītiem jautājumumiem (3 p).

Obligātā literatūra

Rozentāls G., Žodziņš J., Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga:. Zvaigzne 1987. 236 lpp.
Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga:. Liesma, 1974. 144lpp.
Kļaviņš U., Žodziņš J., Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.

Papildliteratūra

Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga:, Zvaigzne 1990. 189lpp.
Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. Baltijas zivsaimniecības informācijas. Rīga: SIA "BZI", 1997. 141 lpp.
Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. London: ‎ ICE Publishing, 2014. 196 p. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Mk noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija
https://topografija.lv/#map=0.00/501856.00/306972.00
http://www.melioracija.lv/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”