Kurs-Code HidZ5028

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Einārs Pundurs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Rozentāls G., Žodziņš J., Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga:. Zvaigzne 1987. 236 lpp.
Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga:. Liesma, 1974. 144lpp.
Kļaviņš U., Žodziņš J., Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga:, Zvaigzne 1990. 189lpp.
Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. Baltijas zivsaimniecības informācijas. Rīga: SIA "BZI", 1997. 141 lpp.
Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. London: ‎ ICE Publishing, 2014. 196 p. lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Mk noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija
https://topografija.lv/#map=0.00/501856.00/306972.00
http://www.melioracija.lv/