Код курса HidZ5028

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

æоличество лабораторных работ12

Количество часов самостоятельной работы студента114

Дата утвеждения курса16.03.2022

Разработчик курса

author

Einārs Pundurs

Учебная литературa

Rozentāls G., Žodziņš J., Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga:. Zvaigzne 1987. 236 lpp.
Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga:. Liesma, 1974. 144lpp.
Kļaviņš U., Žodziņš J., Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.

Дополнительная литература

Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga:, Zvaigzne 1990. 189lpp.
Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. Baltijas zivsaimniecības informācijas. Rīga: SIA "BZI", 1997. 141 lpp.
Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. London: ‎ ICE Publishing, 2014. 196 p. lpp.

Периодика и другие источники информации

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": Mk noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija
https://topografija.lv/#map=0.00/501856.00/306972.00
http://www.melioracija.lv/