Code du cours HidZ5008

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours18.12.2013

Auteur du cours

author

Ēriks Tilgalis

Manuels

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. (elektroniski). 2. Zīverts A. Hidroloģijas pamati. Jelgava, 2001. 3. Kļaviņš U., R. Sudārs. Meliorācija. Jelgava, 2010. 4. Rey K. at all Water resources engineering. USA.

Ouvrages supplémentaires

1. Ekoloģija un vides aizsardzība.J. Švarcbahs un citi. Jelgava, 2005. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 3. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 4. LBN 222-15 Ūdensapgādes būves, MK, 2015.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves": MK noteikumi Nr.326 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274989&version_date=01.07.2015 5. LBN 223 Kanalizācijas būves. MK, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. ISSN1407-8929.