Kurs-Code HidZ5008

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)18.12.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ēriks Tilgalis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. (elektroniski). 2. Zīverts A. Hidroloģijas pamati. Jelgava, 2001. 3. Kļaviņš U., R. Sudārs. Meliorācija. Jelgava, 2010. 4. Rey K. at all Water resources engineering. USA.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ekoloģija un vides aizsardzība.J. Švarcbahs un citi. Jelgava, 2005. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 3. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 4. LBN 222-15 Ūdensapgādes būves, MK, 2015.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves": MK noteikumi Nr.326 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274989&version_date=01.07.2015 5. LBN 223 Kanalizācijas būves. MK, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. ISSN1407-8929.