Код курса HidZ5008

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса18.12.2013

Разработчик курса

author

Ēriks Tilgalis

Учебная литературa

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. (elektroniski). 2. Zīverts A. Hidroloģijas pamati. Jelgava, 2001. 3. Kļaviņš U., R. Sudārs. Meliorācija. Jelgava, 2010. 4. Rey K. at all Water resources engineering. USA.

Дополнительная литература

1. Ekoloģija un vides aizsardzība.J. Švarcbahs un citi. Jelgava, 2005. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 3. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 4. LBN 222-15 Ūdensapgādes būves, MK, 2015.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves": MK noteikumi Nr.326 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274989&version_date=01.07.2015 5. LBN 223 Kanalizācijas būves. MK, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-

Периодика и другие источники информации

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. ISSN1407-8929.