Kursa kods HidZ5008

Kredītpunkti 3

Ūdenssaimniecība

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ēriks Tilgalis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Ūdenssaimniecības kursā tiek apskatīti jautājumi par ūdenssaimniecības zinātni pasaulē, ilgtspējīgas ūdens izmantošanas principiem to apsaimniekošanu un apkārtējās vides aizsardzību. Studiju kurss ietver sevī dažādas ūdenssaimniecības apakšnozares - ūdenskrātuves un noteces regulēšanu, aizsprostus, plūdu novadbūves, ūdens izlaides, kanālus, spiedvadus, hidrauliskās mašīnas, ūdens apgādi, kanalizāciju un meliorāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā maģistranti iegūs zināšanas par ūdenssaimniecības attīstību, pareizas ūdens izmantošanas metodēm un ūdenssaimniecības dažādās apakšnozarēs veicamos darbus: (meliorāciju un noteces regulēšanu, aizsprostiem, plūdu novadbūvēm, ūdens izlaidēm, kanāliem, spiedvadiem, hidrauliskām mašīnām, ūdens apgādi, kanalizāciju). Apgūstot studiju kursu maģistranti iegūs prasmes ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, teritoriju nosusināšanā un apūdeņošanā. Ūdens kvalitātes novērtēšanā. Apgūstot studiju kursu studenti būs kompetenti ūdenssaimniecības plānošanā un apakšnozaru attīstībā: notekūdeņu attīrīšanā un izvietošanā, teritoriju meliorācijā. Kursu beidzot jākārto ieskaite ar atzīmi (Ia). Novērtējums pēc referāta kvalitātes un atbildēm uz ieskaites jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ūdenssaimniecība kā zinātnes nozare . 2. Hidroinženierzinātne. 3. Hidrotehnika; sūkņi; ūdens apgāde, kanalizācija un notekūdeņu tīrīšana. 4. Mūsdienīgās ūdens kvalitātes uzlabošanas metodes un iekārtas. 5.Dzeramā ūdens kvalitāti raksturojošie lielumi. 6. Pazemes ūdeņi. 7. Sadzīves kanalizācija. 8. Notekūdeņu attīrīšanas jaunākās metodes. 9. Notekūdeņu atkārtota izmantošana. 10. Lietus ūdeņu kanalizācija. 11. Meliorācija. 12. Hidroenerģētika. 13. Ūdens resursu aizsardzība. 14.Ūdens izmantošanas ekonomiskie faktori. 15. Ūdenssaimniecības TEP sastādīšana. 16.Ūdenssaimniecības problēmas pasaulē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāsagatavo referāts 20 lpp., un jāatbild uz ieskaites jautājumu par ko maģistrants var iegūt ieskaiti ar atzīmi (Ia) 2 KP.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsagatavo referāts 20 lpp. par izvēlēto tēmu, kuru nolasa auditorijas priekšā. Sagatavojas ieskaitei par 16 tēmām. Studē ieteikto literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi (Ia) 2KP, kura akumulējas no referāta novērtējuma un vienas ieskaites biļetes atbilžu novērtējuma. Kopā jāiegūst vērtējums lielāks par 4 10 baļļu sistēmā.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Ciemu ūdensapgāde un kanalizācija. Jelgava: LLU, 2014. (elektroniski). 2. Zīverts A. Hidroloģijas pamati. Jelgava, 2001. 3. Kļaviņš U., R. Sudārs. Meliorācija. Jelgava, 2010. 4. Rey K. at all Water resources engineering. USA.

Papildliteratūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība.J. Švarcbahs un citi. Jelgava, 2005. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 3. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008. 4. LBN 222-15 Ūdensapgādes būves, MK, 2015.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves": MK noteikumi Nr.326 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274989&version_date=01.07.2015 5. LBN 223 Kanalizācijas būves. MK, 2015. 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves": MK noteikumi Nr.327 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves-

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. 2. Enerģija un Pasaule. ISSN1407-5911. 3. Praktiskā Būvniecība. ISSN1407-8929.

Piezīmes

Vides, ūdens un zemes inženierzinātņu maģistrantiem. Obligātais kurss.7.līmenis