Code du cours Ģeog5001

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre des travaux du laboratoire12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours16.03.2022

Auteur du cours

author

Aivars Ratkevičs

Manuels

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 2006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati: mācību līdzeklis., Rīgas Tehniskā universitāte. Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Valsts zemes dienests. Rīga: VZD, 2001., 203 lpp.
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 17.12.2009. Stājas spēkā: 13.01.2010. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums

Ouvrages supplémentaires

1. Fotogrammetrija: mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes: . Rīga: VZD, 2003., 275 lpp.
2. Kraus K. Photogrammetrie., Band I., Dummler/Bonn: Grundlagen und Standartverfahren, 1998., 450 S.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004., 109 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. www.isprs.org;
2. www.eurosdr.ne;
3. žurnāls “Mērnieks” ISSN 1407-7124.